Hz. Musa kıssasında hâl ve şibh-i hâl cümleleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma, Kur'ân-ı Kerîm'in dili olan Arapçaya hizmet etmek gayesiyle ortaya çıkarak Kur'ân-ı Kerîm'de Hz.Musa (a.s.) kıssasındaki hal ve şibh-i hal cümlelerini ele alıp tahlil etmektedir. Çalışma, giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın sonunda ise verilerin ortaya konduğu sonuç kısmı yer almaktadır. Giriş bölümünde Kur'ân-ı Kerîm'in nahiv ve belagat çalışmalarına etkisi ele alıyor. Birinci bölümde anlamları, çeşitleri, rükünleri, ilgi ve görevleri açılarından hâl ve şibh-i hâl cümleleri ele alınmıştır. Birinci bölümde ayrıca hâl ve şibh-i hâl cümlelerinin şartları, âmilleri, hâl sahibi ve ilgili olan cümleler de incelenmiştir. Bölümün sonunda hâl ve şibh-i hâl cümleleri belagat açısından değerlendirilmiştir. İkinci bölüm ise çalışmanın pratik yönüyle alakalıdır. Bu doğrultuda Hz. Musa (a.s.) kıssasındaki hâl ve şibh-i hâl cümleleri, nahiv ve belagat açısından incelenmiştir. Bunun yanı sıra âlimlerin bu konudaki görüşleri serdedilmiş, değerlendirilmiş ve bunlar arasında tercihlerde bulunulmuştur. Çalışmanın sonuç kısmında çalışmada elde edilen veriler ortaya konmuştur. Buna göre hâl ve şibh-i hâl cümleleri sadece nahiv açısından değil onların belagî yönü de ön plana çıkmaktadır.
This study has emerged with the aim of serving Arabic, the language of the Qur'an, and analyzes the phrases of hal and shibh-i hal in the story of Prophet Moses (pbuh) in the Qur'an. The study consists of an introduction and two parts. At the end of the study, there is the conclusion part in which the data are presented. In the introductory part, the effect of the Qur'an on grammar and rhetoric studies is discussed. In the first chapter, hal and şibh-i hal sentences are discussed in terms of their meanings, types, elements, interests and duties. In the first part, the conditions of the sentences of hal and şibh-i hal, their agents, the sentences that have the case and the related sentences are also examined. At the end of the chapter, hal and şibh-i hal sentences are evaluated in terms of rhetoric. The second part is about the practical aspect of the study. In this direction, Mr. Hal and shibh-i hal sentences in the story of Musa (as) were examined in terms of syntax and rhetoric. In addition to this, the views of scholars on this subject were revealed, evaluated and preferences were made between them. In the conclusion part of the study, the data obtained in the study are presented. Accordingly, the sentences of hal and şibh-i hal come to the fore not only in terms of syntax, but also their rhetorical aspect.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Dilbilim, Linguistics

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye