KURUMSAL YÖNETİMİN İŞLETMELER İÇİN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İksad Uluslararasi Yayinevi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Genelde işletmedeki tüm tarafların özelde pay sahiplerinin ortak ekonomik amaçlarının gerçekleştirilmesi, ekonomik, rekabet, sosyal vb. çevre şartlarının etkisi altında olmakla birlikte bu şartları gözeten ve bunlara uygun işletme politikalarını uygulayacak olan yönetimin performansına bağlıdır. Söz konusu performansı nasıl bir işletme yönetimi anlayışının sağlayacağı konusundaki arayışlar, 2000‟li yılların başında “kurumsal yönetim” anlayışıyla karşılık bulmuştur. Kurumsal yönetim anlayışı ile ilgili literatürdeki çok sayıda tanımda ortak vurgu, kurumsal yönetimin, öncelikle şirketlerin ve kurumların yönetildiği ve faaliyetlerinin kontrol edildiği bir sistem olduğudur. Ancak bu tür sistemi oluşturabilmek için de bazı ilkelere uymak gerekir. OECD tarafından hazırlanan ve kurumsal yönetim ilkeleri olarak adlandırılan söz konusu ilkeler; şeffaflık, adillik, hesap verebilirlik ve sorumluluktur. şeffaflık, şirketle ilgili finansal ve finansal olmayan, ticari sır olmayan ve henüz kamuoyu ile paylaşılmayan, bilgilerin, doğru, açık, zamanında ve karşılaştırılabilir şekilde kamuoyuna sunulmasıdır. Adillik ise, işletme yöneticilerinin karar alırken, bu kararlardan etkilenen tüm işletme taraflarının menfaatini gözetmesi ve kararlarında hepsine eşit mesafede olmalarıdır. Hesap verebilirlik, karar vericilerin ve faaliyette bulunanların tüm karar ve faaliyetlerinden ötürü hesap verme zorunluluğu olduğunu ifade eden ilkedir. Son olarak sorumluluk ilkesinde ise yönetiminin tüm faaliyetlerinin ilgili mevzuata, şirket sözleşmesine,şirket içi düzenlemelere, toplumsal ve etik değerlere uyma yükümlülüğü ve bu hususlarda denetime tabii olmasını kapsamaktadır. Böylece kurumsal yönetim; işletmelerde hesap verebilir, şeffaf, adaletli, toplumsal kurallara ve etik değerlere uyan bir yapının kurulmasını hedeflemektedir. Kurumsal yönetimle birlikte hem toplum nezdinde hem de yatırımcılar nezdinde daha güvenilir bir işletme imajı oluşturmamız mümkün olmaktadır. Bu sayede daha karlı ve sürdürülebilir işletmeler ortaya çıkmaktadır. Bunların yanı sıra işletmeye yatırım yapanların daha aktif olarak işletmeyi denetlemelerine imkan sağlayan bir yapı oluşturulmaktadır. Ayrıca kurumsal yönetim kavramı işletmelerde iyi yönetim olgusunun yerleştirilmesidir. Kurumsal yönetime geçebilen işletmeler finansman kaynaklarına daha kolay ve az maliyetle ulaşabilirler. Ayrıca kaynakların daha verimli hale gelmesi sağlanmış olur. Kurumsal yönetim ilkelerini benimseyen, hayata geçiren ve uygulayan işletmeler yatırımcıların tercihi olmaktadır. Ayrıca kurumsal yönetimin yaygın olduğu ülkelerde kayıt dışının azaldığı, refah seviyesinin yükseldiği gözlemlenmektedir. Kurumsal yönetimi benimseyen işletmeler daha uzun ömürlü olmakta, tek kişinin (işletme sahibi) yönettiği yapı ortadan kalkmakta ve her açıdan daha güvenilir, şeffaf, hesap verebilir, adil bir yapı oluşmaktadır. Türkiye'de de kurumsal yönetimin gelişmesine yönelik ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle KOBİ'ler ve aile şirketlerinin de kurumsal yönetim uygulamalarını benimsemesi ülkemiz açısından güzel gelişmelerin olmasını sağlayacaktır. Bu çalışmada da kurumsal yönetim, kurumsal yönetim ilkeleri, işletmelerde benimsenmesinin gerekliliği ve Türkiye' de kurumsal yönetim faaliyetlerinin önemi açıklanmaya çalışılmıştır.
In general, the realization of the common economic objectives of all parties in the business, in particular shareholders, economic, competition, social etc. depends on the performance of the management, which is under the influence of environmental conditions and which will observe these conditions and apply appropriate operating policies. In the beginning of the 2000s, the search for the question of how to achieve such an understanding of business management responded with the concept of "corporate governance". The common emphasis in many definitions in the literature on corporate governance is that it is a system in which corporate governance, primarily corporations and institutions are governed and their activities are controlled. However, in order to be able to create such a system, some principles must be followed. Principles set by the OECD and referred to as corporate governance principles; transparency, fairness, accountability and responsibility. Transparency is the disclosure of financial and non-financial with company, non-trade secret, and non-public information about the company to the public, accurate, clear, timely and comparable. Fairness is that business executives must take into account the interests of all affected business stakeholders while making decisions and be equally distant from all decisions. Accountability is the first to state that it is the obligation to account for all decisions and activities of decision makers and actors. Finally, responsibility is at the top of all the activities of the management including the obligation to comply with the relevant legislation, company contract, internal regulations, social and ethical values, and the fact that these activities are valid. Thus, corporate governance; It aims to establish a structure that can account for businesses, is transparent, fair, and conforms to social norms and ethical values. With corporate governance, it is possible for us to create a more reliable business image both at the society and at the investors level. On this account more profitable and sustainable businesses are emerging. In addition to these, there is a structure that allows the investors to more actively manage the investors in the business. In addition, the concept of corporate governance is the establishment of good governance in enterprises. Operations passing on corporate governance can access financing resources more easily and with less cost. In addition, resources become more efficient. It is the preference of investors who embrace corporate governance principles, pass on and implement it. Moreover, in countries where corporate governance is prevalent, it is observed that out of record and welfare level increases. Enterprises that embrace corporate governance are longevity, the structure governed by one person (the owner of the enterprise) is lifted, and in every respect a more reliable, transparent, accountable, fair structure is formed. Also serious work for the development of corporate governance in Turkey is made. The adoption of corporate governance practices, especially by SME‟s and family companies, will ensure that there are good developments in terms of our country. In this study, corporate governance, corporate governance principles, the adoption of business requirements and the importance of corporate governance activities in Turkey were explained.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İşletme, Kurumsal Yönetim, Kurumsal Yönetim İlkeleri

Kaynak

1. ULUSLARARASI iKSAD SOSYAL BiLiMLER KONGRESi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

AKKUŞ, B., KAYA, S. B., & AKATAK, A. KURUMSAL YÖNETİMİN İŞLETMELER İÇİN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AN EVALUATION ON THE IMPORTANCE FOR OPERATİONS OF CORPORATE MANAGEMENT.