Futbol hakemlerinde kariyer memnuniyeti ve mesleki haz ilişkisinin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma, Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı 8. bölgede görev yapan lisanslı futbol hakemlerinin kariyer memnuniyeti ve mesleki hazlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya futbol hakemliği yapan 347 erkek, 13 kadın toplam 360 birey katılmıştır. Araştırmada Karaçam ve Pulur (2018a)'un uyarladığı "Hakemler İçin Mesleki Haz Ölçeği" ile Aktaş (2014)'ın uyarladığı "Kariyer Memnuniyeti Ölçeği" kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 20 programından yararlanılmıştır. Programda verilere frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, Mann-Whitney U testi, Kruskal Wallis-H ile gruplararası testler için post hoc test grubundan Games-Howell uygulanmıştır. Korelasyon testi için spearmenkorelasyon analizi yapılmıştır. Futbol hakemlerinin kariyer memnuniyetleri ve mesleki hazlarının; yaş, bulunduğu hakem kadrosu, tribünlerdeki seyirci durumu, pandemi şartlarından etkilenme durumu, alınan ücret, farklı şehirlerdeki hakemlerle maça çıkma durumu, hakemlik dışında mesleğe sahip olma ve yabancı dil bilgisine sahip olma değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca kariyer memnuniyeti ile cinsiyet, eğitim durumu, hakemlik yapma yılı, farklı hakemler maça gitme durumuna göre anlamlı farklılıklar ortaya konmuştur. Kariyer memnuniyeti ve mesleki haz arasında düşük düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada sonuç olarak; hakemlerde kariyer memnuniyeti artıkça mesleki haz durumunun da artacağı söylenebilir.
This researchwasconductedtoexaminethecareersatisfactionandzestforwork of licensedfootballrefereesworking in the 8th region of theTurkish Football Federation. A total of 360 individuals, 347 men and 13 women, whoarefootballreferees, participated in theresearch. Intheresearch, the " ZestforWorkScaleforReferees" adaptedby Karaçam and Pulur (2018a) andthe "CareerSatisfactionScale" adaptedby Aktaş (2014) wereused. SPSS 20 program wasused in theanalysis of theobtaineddata. Frequency, percentage, mean, standarddeviation, Mann-Whitney U test, Kruskal Wallis-H and Games-Howellfromthe post hoc test groupwereappliedtothe data in the program. Spearmencorrelationanalysiswasperformedforthecorrelation test. It has beendeterminedthatthecareersatisfactionandzestforwork of footballrefereesdiffersignificantlyaccordingtothevariables of age, refereestaff, spectators in thestands, beingaffectedbypandemicconditions, wages, playingmatcheswithreferees in differentcities, having a professionotherthanrefereeingandhavingforeignlanguageknowledge. Inaddition, significantdifferenceswererevealedaccordingtocareersatisfactionandgender, educationlevel, years of refereeing, anddifferentrefereesgoingtothematch. It has beendeterminedthatthere is a lowlevel of positiveandsignificantrelationshipbetweencareersatisfactionandzestforwork. As a result of theresearch; It can be saidthat as careersatisfaction in refereesincreases, zestforworkwillalsoincrease.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Futbol hakemi, kariyer memnuniyeti, mesleki haz, Football referee, careersatisfaction, zestforwork, Spor, Sports, Futbol, Football, Hakemler, Arbitrators, Kariyer, Career, Spor, Sports, Ölçekler, Scales, İş doyumu, Job satisfaction

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye