Hastanelerde Görevli Sağlık Çalışanlarının Bireysel İş Yükü Algıları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Sağlık ve Hemşirelik Yönetim Dergisi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

GİRİŞ: İş yükü bireysel açıdan işi yapmak için geçen zamanı ve enerjiyi, örgüt açısından verimliliği göstermektedir. İş yükü, çalışanlar ve örgütler bakımdan çok önemli bir değişkendir. AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, bir devlet hastanesinde çalışan sağlık çalışanlarının çalışma ortamlarına ilişkin iş yükü algı düzeylerini ortaya koymaktır. YÖNTEM: Araştırmada veri toplama aracı olarak, sağlık çalışanlarının çalışma ortamlarına ilişkin algılarını belirlemeye yönelik “Bireysel İş Yükü Algı Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Bu ölçek Cox tarafından 2003 yılında geliştirilmiş ve Cox ve arkadaşları tarafından 2006 yılında geçerlilik ve güvenirliği test edilmiştir. Saygılı tarafından 2008 yılında Türkçeye uyarlanmıştır. Araştırmanın evrenini araştırma izni alınabilen devlet hastanesinde görev yapan tüm sağlık personeli (421 kişi) oluştururken, örneklemini bu hastanede çalışan tüm sağlık çalışanlarından araştırmaya katılımda gönüllü olan 220 kişi oluşturmuştur. Yüz doksan beş sağlık çalışanından kullanılabilir veri toplanmıştır. Araştırmanın verileri Ekim- Kasım 2016 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırma verileri Istatistical Package for Social Science for Windows 16.0 programı kullanılarak sayı, yüzdelik ve ortalama-standart sapma, bağımsız değişkenler ile ölçek alt boyutları arasındaki ilişkilerinin değerlendirilmesinde ise bağımsız gruplarda t- Student testi analizleri kullanarak incelenmiştir. BULGULAR: Bu araştırmada, ölçeğin toplamından alınan puan ortalaması 103,7±22,07’dir. Ölçeğin alt boyutlarından alınan puan ortalamaları ise; yönetim desteği alt boyutu puan ortalaması 3,63±0,66, ortalama meslektaş desteği alt boyutu puan ortalaması 3,73±0,71, birim desteği alt boyutu puan ortalaması 2,77±0,58, çalışma ortamı algısı alt boyutu puan ortalaması 3,52±0,84, ve mevcut işi sürdürme niyeti alt boyutu puan ortalaması 1,04±0,30 olarak bulunmuştur. SONUÇ: Araştırma sonucunda, sağlık çalışanlarının iş yükü desteğini en çok meslektaşlarından aldıkları ve sağlık çalışanların aynı işi sürdürme niyetine ilişkin puanın en düşük puan olduğu bulunmuştur.
Abstract:INTRODUCTION: The workload refers to the time and energy required to do the job on an individual basis, and efficiency from the perspective of the organization. Workload is a very important variable for the employese, and organizations. AIM: The aim of this research is to reveal the perception level of health workers working in the state hospital with regard to working environment. METHODS: As a data collection tool in the research; Perceptions of health workers with regard to working environments were measured by using the ‘Individual Workload Perception Scale’ and ‘Personal Information Form’. This scale was developed by Cox in 2003 and again validated and tested by Cox and at al. in 2006. It was adapted to Turkish in 2008 by Saygılı. Among all of the health professionals (421 individuals) working in the state hospital 220 volunteers whose approvals could be obtained constitute the universe of the research. Usable data were collected from 195 health workers. The data of the study were collected between October and November 2016. The collected data of this study were analysed using the Statistical Package for Social Science for Windows program Student’s t-test analysis was used in the independent groups to evaluate the relationships among number, percentile and mean-standard deviation, independent variables and scale subdimensions. RESULTS: In In this research; the mean score of the subgroups of the scale was 103.7±22.07. The mean values of the subdimensions of the scale for the management support (3.63±0.66), collegiality (3.73±0.71), unit support (2.77±0.58), working environment perceptions (3.52±0.84), and intention to continue the current work (1.04±0.30) were determined as indicated. CONCLUSION: In line with the results of the survey, it was found that health workers received the most workload support from their colleagues, and health workers received the lowest scores about the intentions to maintain the same occupation.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sağlık çalışanları, çalışma ortamı, algı, iş yükü

Kaynak

Sağlık ve Hemşirelik Yönetim Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

5

Sayı

1

Künye

Çiftçioğlu, G., Tunç, G., Güneş, A., Değer, V., Çifçi, S. (2018).Hastanelerde Görevli Sağlık Çalışanlarının Bireysel İş Yükü Algıları. Sağlık ve Hemşirelik Yönetim Dergisi. 5(1), 1-8 s.