Çağdaş sanatta geleneksel/ yerel imgelerin radikal kullanımı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu tez/sanat eseri raporunda, Çağdaş Sanatta modern imgeler ile geleneksel/ yerel imgelerin ironi mesafesinde birlikte kullanımı, dünyadan ve Türkiye'den belirli çağdaş sanat örnekleri ele alınarak incelenmeye çalışılmıştır. Bunun yanında kendi çalışmalarımın ana ekseni bu ilişkinin sorunsallaştırılması üzerinden ortaya konulmuştur. Günümüz dünyasında çağdaş sanat, belirli üretim stratejileri üzerinden kurgulanır. Yapıtların alımlanması da bu stratejilerin dayandığı parametrelerin anlaşılmasıyla mümkündür. Bu noktada yapıtların yardımına koşan bir metinselcilikten söz edilebilir. Nedir bu parametreler? Öncellikle yerellik ve yerelliğin dayandığı kültürel kodların sahneleştirilmesi, etnik/kültürel/cinsel kimlik haklarının tanınması yönündeki mücadeleler, ekolojinin sorunsallaştırılması vs, ana-akım merkezi politik ve sanatsal hegemonyaya dönük eleştirel yaklaşımların ifade edilmesinden söz edilebilir. Bunun yanında, ironiyi bir üretim biçimini olarak kullanarak Modern-Kapitalist uygarlık imgeleriyle yerel kültürel kodların iç içe kullanılarak yeni anlatım yapıları oluşturmak bu stratejilerin en bilindik ve belirgin olanlarını oluşturur. Bu imgelerin nasıl kullanıldığını ve sözü edilen bağlamlarda nasıl yeniden kurgulandığını anlamak, Modern Sanat ile Çağdaş Sanat arasına bir çizgi çekmeyi gerekli kılmıştır. Bu nedenle, sanattan önce gelen 'çağdaş' kavramının neyi/neleri imlediği meselesi, bu raporun kapsamına alınan önemli bir girizgâhı oluşturmaktadır. Giorgio Agamben'in 'Çağdaş nedir?' makalesi bu noktada önemli bir başvuru kaynağı olarak ele alınmıştır. Bunun yanında, Cuauhtemoc Medina'nın 'Çağdaş sanat: 11 Tez' makalesi, Boris Groys'un esinleyici kitabı 'Sanatın Gücü', bu rapor kapsamında önemli bulduğum referans noktalarını zenginleştirmemi sağlamışlardır. Rapor, bunların dışında, imge-ideoloji, göstergebilim, hafıza-hatırlama ve Kültür Endüstrisi ekseninde incelenen literatür tarama ve belirli kuramsal söylem ve yaklaşımlarla çözümlenmeye çalışılmıştır. Bu tez/sanat eseri raporu, kültür endüstrisi içinde, modern, çağdaş kavramlarının, yerel/ kültürel imge/değerlerle birlikte ele alındığında ortaya çıkan teorik tartışma ve sanatsal üretimlerin Kültüralizm'le ilişkisini yeniden tartışma imkânını ortaya koymaya çalışıyor.
In this thesis report, the use of local images with modern images along with irony in are intended to be handled out of Turkey and World Wide Contemporary art works examples and also my own work. In today's world, contemporary art is constructed through specific production strategies. The reception of the works is also possible by understanding the parameters on which these strategies are based. At this point, we can mention a textualism that comes to the aid of works. What are these parameters? First of all, we can talk about the staging of the cultural codes on which the locality and locality is based, the struggle for the recognition of the rights of ethnic / cultural / sexual identity, the problematic of ecology, the expression of critical approaches towards mainstream political and artistic hegemony. In addition, using irony as a mode of production, creating new narrative structures using modern cultural-cultural images and local cultural codes intertwined is the most well-known of these strategies. To understand how these images are used and how they are reconstructed in these contexts has made it necessary to draw a line between modern art and contemporary art. Therefore, the question of what the concept of contemporary constitutes an important input within the scope of this report. Giorgio Agamben's article "What is contemporary?" is considered as an important source of reference at this point. In addition to this report, article about Contemporary art by Cuauhtemoc Medina and an inspirational book by Boris Groy, "The Power of Art" also enabled me to enrich the reference points that I found important within the scope of this report. In order to understand how these images are used, it has been tried to be analyzed by literature review and certain theoretical discourse and approaches, which are, examined in the context of contemporary art, postmodernism, semiotics, memory-recall and culture industry. The research provides an opportunity to re-discuss the relationship between multiculturalism and artistic production in the cultural industry, with the contemporary discussion of modern, contemporary concepts and local / cultural images / values.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Güzel Sanatlar, Fine Arts, Kültür endüstrisi, Cultural industry, Modern sanat, Modern art, İdeoloji, Ideology, İmge, Image

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye