TANRI-MEKÂN İLİŞKİSİ: 'HER YERDE BULUNMA' VE 'AŞKINLIK' SORUNU

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

Tanrı'nın sıfatlarına ilişkin bir tartışma O'nun varlığına ilişkin bir tartışmayla doğrudan ilgilidir. Klasik teizme göre Tanrı (her-şeyi bilme, her-şeye gücü yetme, heryerde bulunma gibi) bir takım sıfatlara özsel olarak sahiptir. Hiç kuşkusuz Tanrı'nın heryerde bulunması sıfatı O'nun mekânla olan ilişkisini tartışmayı gerektiren bir durumdur. Tanrı'nın her yerde bulunması ile O'nun madde-dışı (manevi) bir varlık olması arasında doğrudan bir bağlantı vardır. Bir mekâna yerleşmek o mekân tarafından çevrelenmek anlamına geldiğine göre (hiç-bir sınırlamayı içermeyen) Tanrı'yı bir mekânla ilişkilendirmek anlamsızdır. O halde evreni aşan (manevi) bir varlık olarak Tanrı'ya herhangi bir mekân atfedilemez; ve aşkın olan Tanrı ile evren arasında temel ontolojik bir farklılığın olması kaçınılmazdır
A discussion of God's attributes is directly related to a discussion about His existence. According to classical theism, God necessarily possesses a certain set of attributes, such as omniscience, omnipower and omnipresence. There is no doubt that God's omnipresence is a condition that needs to be discussed with regards to the relationship of Him with space. There is a direct connection between God's omnipresence and His being a non-material (spiritual) entity. As settling in a place means to be surrounded by that place, it is meaningless to associate God with a space. In that case, no space can be attributed to God as a being that transcends the universe (and a spiritual being) ; and it is inevitable that there is a fundamental ontological difference between the transcending God and the universe

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kültürel Çalışmalar

Kaynak

e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

8

Sayı

2

Künye