YEREL DEĞERLERİN TURİZM ÜRÜNÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNDE COĞRAFİ İŞARETLERİN KULLANIMI: SİİRT İLİ ÖRNEĞİ

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016-04-18

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmada Siirt’e gelen turistlerin Siirt’teki coğrafi işaretli ürünlere ilişkin görüşlerinin belirlenmesi ve bu ürünlerin turizm ürünü olarak kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, Siirt’e gelen yerli ve yabancı turistler oluşturmaktadır. Örneklemini ise; 2015 Nisan ve Mayıs ayında Siirt‘e gelen turistlerden rastgele seçilen 380 kişi oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin elde edilmesi için, bilimsel araştırmalarda yaygın veri toplama yöntemi olarak kullanılan anket formu kullanılmıştır. Anket formlarından elde edilen veriler SPSS İstatistik Paket Programı yardımı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda; coğrafi işaret kavramının daha önce çok bilinmediği ortaya çıkmıştır. Anket formunda coğrafi işaret tanımı yapılarak katılımcıların bu eksikliği giderilmiştir. Bu bilgiye dayanarak katılımcıların %81.9’unun coğrafi işaretin kişiye ve bölgeye katkısının olacağını düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların yaş ve gelir değişkenine göre geliş sebeplerinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır fakat eğitim durumu ve geliş sebebi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yaş, eğitim ve gelir değişkenine göre Coğrafi işaret kavramının daha önceden duyulması arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yaş ve gelir değişkenine göre coğrafi işaretin kişiye ve bölgeye katkısının düşünülmesi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Fakat eğitim değişkenine göre anlamlı bir ilişki olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Yaş, eğitim ve gelir değişkenine göre coğrafi vi işaretin olumsuz bir yanı olabileceğini düşünenler arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Analizler sonucunda gelir düzeyi ve coğrafi işaretli ürün tüketimi arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmüştür. Turizm sorunları yargılarının yaş, medeni durum, eğitim durumu ve gelir durumuna göre bir değişiklik göstermediği görülmüştür. Ayrıca medeni durum değişkenine göre turizmin Siirt ekonomisine büyük bir katkısının olacağını düşünmek arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yaş, eğitim durumu ve gelir durumuna göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Coğrafi işaretler, Yerel ürünler, Turizm değeri, Siirt.

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye