Spor lisesi öğrencilerinin çeşitli demografik değişkenlerine göre insani değer düzeylerinin incelenmesi (Batman ili örneği)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmanın amacı, Batman Spor Lisesinde öğrenim gören öğrencilerin çeşitli demografik değişkenlerine göre insani değer düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmanın evrenini 93 kız ve 140 erkek öğrenci olmak üzere toplam 233 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri "İnsani Değerler Ölçeği (İDÖ)" ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 22.0 istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; spor lisesi öğrencilerinin insani değer düzeylerinin sorumluluk, dostluk/arkadaşlık, barışçıl olma, saygı, hoşgörü ve dürüstlük gibi alt boyutlarda, en yüksek insani değer düzeyini "saygı", en düşük insani değer düzeyini ise "dürüstlük" alt boyutunda sergiledikleri görülmüştür. Demografik değişkenlerine göre ise spor lisesi öğrencilerinin spor branşı, millilik durumu, disiplin cezası alıp almadıkları, yaş, sınıf ve anne eğitim durumu değişkenlerine göre insani değer düzeylerinde anlamlı farklılık oluştuğu tespit edilmiştir.
The aim of this research is to examine the human value levels of the students studying at Batman Sports High School according to various demographic variables. The population of the study consisted of 233 students, 93 female and 140 male students. The data of the research were collected with the "Human Values Scale (IDS)". The data obtained from the research were analyzed using the SPSS 22.0 statistical package program. As a result of the research; It was seen that the human value levels of the sports high school students were displayed in the sub-dimensions such as responsibility, friendship/friendship, being peaceful, respect, tolerance and honesty, the highest human value level was "respect" and the lowest human value level was in the "honesty" sub-dimension. According to the demographic variables, it was determined that there was a statistically significant difference in the human value levels of the sports high school students according to the sports branch, nationality status, whether they received disciplinary punishment, age, class and mother's education level.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Değerler Eğitimi, insani Değerler, Öğrenci, Spor Lisesi, Human Values, Sports High School, Student, Values Education, Spor, Sports, Batman, Batman, Demografi, Demography, Değer yargısı, Value judgment, Değerler eğitimi, Values education, Lise öğrencileri, High schools students, Spor, Sports, Spor eğitimi, Sport education, Spor lisesi, Sports high school

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye