Spor lisesi öğrencilerinin çeşitli demografik değişkenlerine göre insani değer düzeylerinin incelenmesi (Batman ili örneği)

dc.contributor.advisorIşıkgöz, Mustafa Enes
dc.contributor.authorİşlen, Tayfun
dc.date.accessioned2023-09-02T12:02:50Z
dc.date.available2023-09-02T12:02:50Z
dc.date.issued2021
dc.departmentMAÜ, Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, Batman Spor Lisesinde öğrenim gören öğrencilerin çeşitli demografik değişkenlerine göre insani değer düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmanın evrenini 93 kız ve 140 erkek öğrenci olmak üzere toplam 233 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri "İnsani Değerler Ölçeği (İDÖ)" ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 22.0 istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; spor lisesi öğrencilerinin insani değer düzeylerinin sorumluluk, dostluk/arkadaşlık, barışçıl olma, saygı, hoşgörü ve dürüstlük gibi alt boyutlarda, en yüksek insani değer düzeyini "saygı", en düşük insani değer düzeyini ise "dürüstlük" alt boyutunda sergiledikleri görülmüştür. Demografik değişkenlerine göre ise spor lisesi öğrencilerinin spor branşı, millilik durumu, disiplin cezası alıp almadıkları, yaş, sınıf ve anne eğitim durumu değişkenlerine göre insani değer düzeylerinde anlamlı farklılık oluştuğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this research is to examine the human value levels of the students studying at Batman Sports High School according to various demographic variables. The population of the study consisted of 233 students, 93 female and 140 male students. The data of the research were collected with the "Human Values Scale (IDS)". The data obtained from the research were analyzed using the SPSS 22.0 statistical package program. As a result of the research; It was seen that the human value levels of the sports high school students were displayed in the sub-dimensions such as responsibility, friendship/friendship, being peaceful, respect, tolerance and honesty, the highest human value level was "respect" and the lowest human value level was in the "honesty" sub-dimension. According to the demographic variables, it was determined that there was a statistically significant difference in the human value levels of the sports high school students according to the sports branch, nationality status, whether they received disciplinary punishment, age, class and mother's education level.en_US
dc.identifier.endpage77en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RjZwH00oMG4iNa5Sgvlgg2O0PKaWO3ywYwjFvnQlml3lM-04uEat-SMdQJQCRlEd
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/3611
dc.identifier.yoktezid700269en_US
dc.institutionauthorİşlen, Tayfun
dc.language.isotren_US
dc.publisherMardin Artuklu Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDeğerler Eğitimien_US
dc.subjectinsani Değerleren_US
dc.subjectÖğrencien_US
dc.subjectSpor Lisesien_US
dc.subjectHuman Valuesen_US
dc.subjectSports High Schoolen_US
dc.subjectStudenten_US
dc.subjectValues Educationen_US
dc.subjectSporen_US
dc.subjectSportsen_US
dc.subjectBatmanen_US
dc.subjectBatmanen_US
dc.subjectDemografien_US
dc.subjectDemographyen_US
dc.subjectDeğer yargısıen_US
dc.subjectValue judgmenten_US
dc.subjectDeğerler eğitimien_US
dc.subjectValues educationen_US
dc.subjectLise öğrencilerien_US
dc.subjectHigh schools studentsen_US
dc.subjectSporen_US
dc.subjectSportsen_US
dc.subjectSpor eğitimien_US
dc.subjectSport educationen_US
dc.subjectSpor lisesien_US
dc.subjectSports high schoolen_US
dc.titleSpor lisesi öğrencilerinin çeşitli demografik değişkenlerine göre insani değer düzeylerinin incelenmesi (Batman ili örneği)en_US
dc.title.alternativeInvestigation of human value levels according to various demographic variables of sports high school students (the case of Batman province)en_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
700269.pdf
Boyut:
1002.2 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text