Diyarbakır'daki yiyecek ve içecek işletmeleri çalışanlarının gıda güvenliği ile COVID-19 tedbirleri açısından algı düzeylerinin belirlenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerde üretim ve servis hizmeti süreçlerinde çalışan personelin gıda güvenliği ve Covid-19 tedbirleri açısından algı düzeylerinin ölçülmesi amacıyla Diyarbakır'da çalışan 387 çalışana uygulanmıştır. Araştırmada ölçüm aracı olarak anket kullanılmıştır. Örneklem grubuna erişim için kolayda örneklem yöntemi tercih edilmiştir. Ankette tanımlayıcı ve demografik bilgiler ile gıda güvenliği ile Covid-19 tedbirleriyle ilgili ifadelere yer verilmiştir. Çalışma kapsamında katılımcıların sosyo-demografik ve tanımlayıcı özellikleri, Covid-19 tedbirleri algıları ile gıda güvenliğine dair alt faktör olarak belirlenen gıda hijyeni ve araç gereç hijyeni algıları incelenmiştir. Puanların cinsiyet, gıda güvenliği ve hijyen konusunda eğitim alma ve değişkenlerine göre karşılaştırılmasında t testinden; yaş, öğrenim düzeyi, meslekteki çalışma süresi, unvan, çalışılan işletme tipi ve işletmede çalışılan bölüm değişkenlerine göre karşılaştırılmasında ANOVA testinden yararlanılmıştır. ANOVA testinde anlamlı farklılık görüldüğünde farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Tukey post hoc testi kullanılmıştır. Analizlerde güven aralığı %95 (anlamlılık düzeyi 0,05 p<0,05) olarak belirlenmiştir. Bulgular literatürle karşılaştırılıp raporlanmıştır. Sonuç olarak yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerde çalışan personelde yaş, cinsiyet, hijyen ve Covid-19 eğitimi alma, eğitim düzeyleri, mevcut işyerinde çalışma süreleri, çalıştıkları işletme türü, işletmede çalıştıkları bölüm, gıda hijyeni ve Covid-19 eğitimi alma durumları ile gıda güvenliği algıları ve Covid-19 tedbirleri algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunduğu tespit edilmiştir.
This study was applied to 387 employees working in Diyarbakir in order to measure the perception levels of the personnel working in the production and service processes in the enterprises providing food and beverage services in terms of food safety and Covid-19 measures. Questionnaire was used as a measurement tool in the research. Convenience sampling method was preferred for accessing the sample group. The questionnaire included descriptive and demographic information, statements about food safety and Covid-19 measures. Within the scope of the study, the socio-demographic and descriptive characteristics of the participants, their perceptions of Covid-19 measures, and their perceptions of food hygiene and equipment hygiene, which were determined as sub-factors of food safety, were examined. In the comparison of the scores according to gender, education on food safety and hygiene and their variables, from the t test; ANOVA test was used to compare the variables of age, education level, working time in the profession, title, type of business and department worked in the business. When a significant difference was observed in the ANOVA test, Tukey post hoc test was used to determine between which groups the difference was. Confidence interval in the analyzes was determined as 95% (significance level 0.05 p<0.05). The findings were compared with the literature and reported. As a result, it has been determined that the age, gender, hygiene and Covid-19 training status of the personnel working in the businesses that provide food and beverage services have an impact on their perceptions of food safety and Covid-19 measures. In addition, it has been determined that there is a statistically significant difference between their education levels, working hours at the current workplace, the type of business they work, the department they work in the business, their status of receiving food hygiene and Covid-19 training, and perceptions of food safety and coronavirus (Covid-19) measures.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gastronomy and Culinary Arts, COVID 19, COVID 19, Diyarbakır, Diyarbakır, Gıda güvenliği, Food safety, Korunma tedbirleri, Protection measures, Yiyecek içecek işletmeleri, Food and beverage operations, Çalışanlar, Workers

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye