Öğrencilerin okul dirençlerine ilişkin bir araştırma: Yığılca örneği

dc.contributor.advisorBeltekin, Nurettin
dc.contributor.authorKaplan, Güldeniz
dc.date.accessioned2023-09-02T12:02:53Z
dc.date.available2023-09-02T12:02:53Z
dc.date.issued2022
dc.departmentMAÜ, Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractDirenç, bir karşı koyma davranışı olmakla birlikte, eğitimde öğrencinin planlı, kasıtlı ve bilinçli olarak, çeşitli sebeplerle eğitim öğretim faaliyetlerine karşı gösterdiği davranıştır. Öğrencilerin öğrenme öğretme süreçlerine karşı direnç göstermesi öğrencinin kendisini başarısızlığa sürükleyebildiği gibi, öğrenme öğretme süreçlerine katılan tüm paydaşları da etkilemekte; akranların, öğretmenlerin ve yöneticilerin işini zorlaştırmaktadır. Bu çalışma, ortaokullarda karşılaşılan okula karşı öğrenci direnci, direncin çeşitleri, nedenleri, eğitim öğretim sürecine etkisi, okula karşı direnç ile baş etme yolları üzerine öğretmen, öğrenci ve yöneticilerin görüşlerini araştırma konusu etmektedir. Öğrenci direnç davranışlarının eğitim öğretim süreci üzerinde ne ölçüde etkili olduğunun belirlenmesi, gelecekteki eğitim ortamları ve uygulamalarının kalitesini, etkinliğini artırmada yönlendirici olacaktır. Araştırmanın metodolojisinde nitel araştırma türlerinden fenomenolojik yöntem kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak görüşme formları geliştirilmiş; 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı 2. döneminde Yığılca ilçesindeki 3 farklı ortaokuldan 48 öğrenci 21 öğretmen ve 6 yönetici ile görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiş ve raporlaştırılmıştır. Sonuç olarak ortaokulda düşük düzeyde öğrenci direncinin varlığı tespit edilmiş, direnç davranışlarının; öğrenci, öğretmen ve yöneticileri olumsuz etkileyen, eğitim öğretim süreçlerinde aksaklığa sebep olan, çoğunlukla derse karşı gösterilen bir olgu olduğu ortaya konmuştur. Öğrencilere göre direnç, ders ve öğretmen kaynaklı; öğretmenlere göre aile ve öğrencinin kendisinden kaynaklı, yöneticilere göre ise okul ve öğrencinin kendisinden kaynaklı meydana gelmektedir. Öğretmen ve yöneticiler, dirence karşı çoğunlukla öğrenciye dönük yöntemler kullanmaktadır. Direnci önlemede en fazla beklenti öğretmenlere dönük olmuştur. Sınıf yönetiminde öğrenci direncine yer verilmeli, öğretmenlere, yöneticilere ve velilere seminer verilmeli ve hizmet içi eğitimlerle özellikle öğretmen adaylarına mezuniyet öncesi dönemde öğrenci direnci anlatılmalıdır. Öğrenciler yakından tanınarak direnç oluşmadan düzenlemeler yapılmalıdır. Araştırmacılara, sonraki çalışmalarda, daha büyük örneklem ile heterojen gruplar arasında araştırma yapmaları, araştırmaya velileri ve özel okulları da dahil etmeleri ve görüşmelerin yanısıra gözlem tekniği ile direnci daha yakından tahlil etmeleri tavsiye edilmektedir.en_US
dc.description.abstractResistance is the behavior of the student against educational activities for various reasons, in a planned, deliberate and conscious way in education. Students' resistance to learning and teaching processes may lead the student to failure, as well as affecting all stakeholders involved in learning and teaching processes; it complicates the work of peers, teachers and administrators. This study investigates the opinions of teachers, students and administrators on student resistance to school, types of resistance, its effects on the education and teaching process, and ways of coping with resistance to school in secondary schools. Determining to what extent student resistance behaviors affect the education process will be a guide in increasing the quality and effectiveness of future educational environments and practices. The phenomenological method, one of the qualitative research types, has been used in the methodology of the research. As a data collection tool, interview forms suitable for the target audience have been developed; interviews have been held with 48 students, 21 teachers and 6 administrators from 3 different secondary schools in Yığılca district in the 2nd term of the 2020-2021 Academic Year, and data has been collected. The obtained data has been analyzed and reported by content analysis. As a result, the presence of low levels of student resistance in secondary school has been determined and its negative effects have been understood. Resistance behaviors have been revealed that it is a phenomenon that affects students, teachers and administrators negatively, causes disruption in education and training processes, and has been mostly shown against the courses. According to the students, resistance has been primarily due to the course and the teacher; according to the teachers, it has been caused by the family and the student himself, and lastly according to the administrators, it is caused by the school and the student himself. Teachers and administrators mostly use student-oriented methods against resistance. The highest expectations have been from the teachers in preventing resistance, and the participants have made suggestions frequently to the teachers. Student resistance should be included in classroom management, seminars should be given to teachers, administrators and parents, and student resistance should have been explained to teacher candidates, especially in the pre-service period. Students should have been known closely and arrangements should be made before resistance occurs. Researchers have been advised to conduct research among heterogeneous groups with larger samples, to include parents and private schools in the study, and to analyze resistance more closely with the observation technique besides interviews in future studies.en_US
dc.identifier.endpage136en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sELqxhTlFGAjsbjOuuiyCEeVsjAtsBoZiYAIJIxEZTlepJjj5H2wd31vezS6JmdM
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/3637
dc.identifier.yoktezid744239en_US
dc.institutionauthorKaplan, Güldeniz
dc.language.isotren_US
dc.publisherMardin Artuklu Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitim ve Öğretimen_US
dc.subjectEducation and Trainingen_US
dc.titleÖğrencilerin okul dirençlerine ilişkin bir araştırma: Yığılca örneğien_US
dc.title.alternativeA research on students' school resistance: Sample of Yığılcaen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
744239.pdf
Boyut:
1.65 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text