YENİ BİR MESLEK ANLAYIŞI ADLİ MUHASEBE ÜÇ BOYUTLU BİLİMSEL BİR ARAŞTIRMA

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Sonçağ Yayıncılık

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Adli muhasebenin önemini fark eden geliĢmiĢ ülkeler, özellikle ABD ve bazı Batı Avrupa ülkeleri adli muhasebe eğitimi için altyapı çalıĢmalarını tamamlayıp bu alanda uzman kiĢiler yetiĢtirmeye baĢlamıĢlardır. Ülkemizde son yıllarda geliĢmeye baĢlayan adli muhasebe ile ilgili herhangi bir kurumsal altyapı ve kanuni düzenleme henüz olmamakla birlikte bunun uygulanması açısından herhangi bir engel bulunmamaktadır. Adli muhasebeye duyulan ihtiyaç her geçen gün daha çok kendini hissettirmeye baĢlamıĢtır. Bu bağlamda araĢtırmamızda, adli muhasebe kapsamında hilelerin incelenmesi için adli muhasebe ilgili uygulayıcıları olan muhasebe meslek mensuplarının, hukukçuların ve akademisyenlerin görüĢlerine baĢvurulmuĢtur. Yeni yöntemlerle iĢlenen ekonomik suçların ve ortaya çıkan anlaĢmazlıkların artmasıyla birlikte, özellikle hile ve yolsuzlukların önlenmesinde önemli bir role sahip olan adli muhasebe‟ye duyulan ihtiyaç artmaktadır. Adli bilimler kapsamına giren adli muhasebe, hukuk ve muhasebe bilimleri arasında bir köprü görevi görerek daha çok mali nitelikli iĢlemlerde yaĢanan hile ve yolsuzlukların belirlenmesi ve önlenmesine iliĢkin baĢlatılan yargı sürecinde etkin bir rol üstlenmektedir. Geleneksel muhasebeden farklı olarak sadece rakamları değil, rakamların ötesini de irdeleyerek muhasebe hilelerini öngörme temeline dayanan adli muhasebecilik mesleği, muhasebe teori ve uygulamalarının yanında denetim, hukuk, istatistik, kriminoloji, psikoloji gibi birçok disiplini bünyesinde barındıran geniĢ kapsamlı bir uzmanlık alanıdır. Bu kitapta adli muhasebe üzerine üç boyutlu bilimsel bir araĢtırma yapılmıĢtır. Özellikle adli muhasebe kapsamında hilelerin incelenmesi üzerinde durulmuĢtur. Bu çerçevede çalıĢmada hâkim ve avukatlar, serbest muhasebeci mali müĢavirler ve yeminli mali müĢavirler ile akademisyenlerden oluĢan üç boyutlu bir anket çalıĢması yapılmıĢtır. Bu çalıĢmanın temel amacı, geliĢmiĢ ülkelerde meslek olarak icra edilen adli muhasebecilik mesleğinin ülkemizde de bir meslek olarak kabul görmesi ve tanıtılmasına katkıda bulunmaktır. Dr. Ahmet AKATAK Prof

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Adli Muhasebe

Kaynak

Sonçağ Akademi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

AKATAK, A. ve BİLEN, A. (2021). Yeni Bir Meslek Anlayışı Adli Muhasebe Üç Boyutlu Bir Araştırma. Sonçağ Yayıncılık. 1. Baskı, Ankara