Mediator Role of Metacognitive Awareness in the Relationship between Educational Stress and School Burnout among Adolescents

Özet

Bireyin görev ve stratejiler hakkındaki bilgilere ek olarak öğrenmeyi planlama, kullanma, düzenleme ve öğrenme stratejilerini değerlendirme gibi üstbiliş becerilerinden oluşan metabiliş, öğrencilerin öğrenmelerini doğrudan etkileyen bir süreç olarak kabul edilir. Eğitim stresi öğrencilerin okulda ya da okul dışındaki başarısını etkileyen, okul ile ilgili görevleri yerine getirmek için karşılaştıkları problemlere verilen bir reaksiyondur. Okul tükenmişliği ise bir öğrenci olarak yetersiz hissetme, okula karşı soğuma ve okul gerekliliklerine karşı tükenmeye dayanan bir kavramdır. Bu çalışmanın amacı eğitim stresi, okul tükenmişliği ve üstbiliş arasındaki ilişkiyi belirlemek ve eğitim stresi ile okul tükenmişliği arasındaki ilişkide üstbilişsel farkındalığın aracı rolünü incelemektir. Çalışmanın örneklemi, Ağrı ilinde ortaokula devam eden 7. ve 8. sınıflardan seçilmiş 303 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplamak amacıyla "Ortaokul Üstbilişsel Farkındalık Envanteri" ile "Eğitim Stresi ve Okul Tükenmişliği Ölçeği" kullanılmıştır. Değişkenler arası ilişkileri saptamak için Pearson Momenler Çarpımı Korelasyon analizi ve okul tükenmişiği üzerinde üstbiliş ve eğitim stresinin yordama gücünü tespit etmek için basit ve Çoklu/Aşamalı Regresyon analizi kullanılmıştır. Korelasyon analizi sonucuna göre; üstbiliş, eğitim stresi ve okul tükenmişliği arasında istatistiksel olarak önemli ilişkilerin olduğu, aşamalı regresyon analizi sonucuna göre ise; üstbilişsel farkındalığın, eğitim stresi ve okul tükenmişliği arasında aracı role sahip olduğu ve eğitim stresinin okul tükenmişliğinin güçlü bir yordayıcısı olduğu tespit edilmiştir
Metacognition is accepted as a process that affect learning of students directly and is composed of metacognitive skills such as planning of learning, use, regulation and evaluation of learning strategies as well as information on the individual, duty and strategy variables. Educational stress is defined as reactions given by all individuals in the school to the problems they encounter as they carry out their duties and it has an impact on their success both at and outside of school. School burnout is handled in the dimensions of exhaustion against school demands, scornful attitude towards school and the inadequacy felt as a student. The aim of this study is to investigate the relationship between metacognition, educational stress and school burnout and the mediator role of metacognitive awareness in the relationship between educational stress and school burnout. The sample of 303 students was selected from 7th, and 8th grade students who were at 13, 14 and 15 years old at middle schools in Ağrı, Turkey. The Junior Metacognitive Awareness Inventory, the Educational Stress Scale and the School Burnout Scale were used for data collection. Pearson Product Moment Correlation Analysis was applied in order to determine relationship between the variables and simple, multiple/stepwise regression analysis were used to determine predictor roles of metacognition and educational stress on the school burnout. In correlation analysis, there are statistical significant correlations between metacognition, educational stress and school burnout. In stepwise regression analysis, metacognition is a mediator in relationship between educational stress and school burnout, and educational stress was strongest predictor of school burnout

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sosyal Bilimler Tarihi

Kaynak

Journal of Education and Future

WoS Q Değeri

N/A

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

11

Künye