Bafra'nın Geleneksel Cumbalı Köy Evleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Berikan Yayınevi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Geleneksel Türk evi, yayılım gösterdiği tüm alanlarda iç mekân teşekkülü,cephe düzeni ve mimari detayları ile kendine has üslûp özelliklerine sahip yapıtiplerindendir. Türk şehrinin temel unsurlarından olan geleneksel konutlar, so- kak dokusu ve konutun so kak ile olan ilişkisi açısından da Türk sanatının ince-lemeye değer çalışma alanlarındandır. Türk evinin dış dünyayla olan ilişkini dü-zenleyen bir mimari birim olarak karşımıza çıkan cumbalar ise geleneksel Türkevinin en karakteristik öğesidir. Osmanlı Devleti’nin yayılım gösterdiği coğraf-yada yoğun olarak karşımıza çıkan bu kullanım Anadolu geleneksel konutununda en önemli öğesi olarak yüzyıllardır varlığını sürdürmüştür.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Tarihi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle BAFRA

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Evren, Mesut, Türk Evinde Çıkma, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1959. İpek, Nedim, "Canik Sancağı'nın Nüfusuna Dair Bir Değerlendirme", Ondokuz MayısÜniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 10, Samsun 1997, s.29 -45. Kuban, Doğan, Türk Ahşap Konut Mimarisi 17 - 19. Yüzyıllar, Türkiye İş Bankası KültürYayınları, İstanbul 2017. Öz, Mehmet, XV - XVI. Yüzyıllarda Canik Sancağı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1999. Öz, Mehmet, ,”XV. Yüzyıldan XVII. Yüzyıla Samsun Yöresi” Geçmişten Geleceğe Samsun1. Kitap 2013, Yayına Hazırlayan (Editör)Doç. Dr. Cevdet Yılmaz, Samsun 2013, s.23-44. Özkan, Tancan, 19. Yüzyılın İlk Yarısında Bafra Kazası Nüfusu, Ondokuz Mayıs Üniver-sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Samsun 2012. Sözen, Metin ve Tanyeli, Uğur, Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İs- tanbul 2003. Tümer, Şerif, Bafra Kırsal Konut Mimarisi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2020. Yılmaz, Cevdet ve Zeybek, Halil İbrahim, Samsun Coğrafyası, Canik Belediyesi KültürYayınları, Samsun 2016. Yılmaz, Cevdet, Bafra Ovası’nın Beşeri ve İktisadi Coğrafyası, Kızılırmak Ofset ve Mat-baacılık Tesisleri, Bafra -Samsun 2007.