The effect of body mass index and anxiety status on blood pressure in patients admitted to family medicine outpatient clinic

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Introduction: Hypertension is a global public health problem that is the leading cause of preventable death in the world and a disease which can cause many morbidities and mortality if not controlled or treated effectively. In many studies, it has been determined that anxiety and body mass index(BMI) are among the factors affecting hypertension. However, different results have been obtained in many studies in terms of the relationship between anxiety and hypertension. This study was carried out with the aim to evaluate the effect of body mass index and anxiety on blood pressure and the factors affecting blood pressure in patients who applied to outpatient clinic of family medicine at Dicle University Faculty of Medicine. Methods: 403 patients aged between 18- 65 years, who applied to outpatient clinic of family medicine at Dicle University Faculty of Medicine between 01.04.2018 and 01.07.2018, were included in this cross-sectional study. The population of the study was the province where the study was carried out, and the sample size was calculated with a power of 80%. The patients' body mass index and anxiety scores from Beck anxiety scale were calculated and measurements of arterial blood pressure were performed. The relationship between BMI, Beck anxiety scores and blood pressure of patients were investigated. Results: Of the participants, 50.1% were male, 49.9% were female and the average age was 34.11 in years. Of the patients, the mean BMI as 25.52 kg/m², the mean anxiety score as 7.40 and the arterial blood pressures as 117.80/75.54 mmHg were measured. It was found that arterial blood pressure raised significantly as the BMI group increased. While the relationship between the severity of anxiety and systolic blood pressure was significant, its relationship with diastolic blood pressure was not significant. There was a positive correlation between BMI, anxiety score and systolic and diastolic blood pressure. Conclusions: According to the results of this study, it was found that the increase in BMI and Beck anxiety scores may be related with increase in arterial blood pressure. This result showed that common health problems in primary care such as anxiety, obesity and hypertension may be associated with each other, and it can be effectively fought against hypertension and its complications with the perspective of family medicine and biopsychosocial approach.
Giriş: Hipertansiyon, kontrol altına alınmadığı takdirde veya etkin tedavi edilmediğinde birçok morbidite ve mortaliteye neden olabilen dünyada önlenebilir ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alan küresel bir halk sağlığı sorunudur. Birçok çalışmada hipertansiyonu etkileyen faktörler arasında anksiyete ve vücut kitle indeksinin yer aldığı belirlenmiştir. Bununla birlikte anksiyete ve hipertansiyon ilişkisi açısından birçok çalışmada farklı sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışma, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği polikliniğine başvuran hastalarda vücut kitle indeksi ve anksiyete durumunun kan basıncı üzerine etkisini ve kan basıncı üzerine etki eden faktörleri değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Kesitsel tipte olan bu çalışmaya, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Polikliniğine 01.04.2018 ve 01.07.2018 tarihleri arasında başvuran 18- 65 yaş arası 403 hasta dahil edilmiştir. Çalışmanın evreni çalışmanın yürütüldüğü il, gücü %80 olacak şekilde örneklem hacmi hesaplanmıştır. Hastaların vücut kitle indeksleri ve Beck anksiyete ölçeğinden aldıkları anksiyete skorları hesaplanıp arteriyel kan basıncı ölçümleri yapıldı. Hastaların VKİ ve Beck anksiyete puanları ile kan basınçları arasındaki ilişki incelenmiştir. Bulgular: Katılımcıların, %50.1’i erkek, %49.9’u kadın, yaş ortalaması 34.11’di. Hastaların vücut kitle indeksi(VKİ) ortalaması 25.52 kg/m², anksiyete skor ortalaması 7.40, arteriyel kan basınçları ortalama 117.80/75.54 mmHg olarak hesaplandı. VKİ grubu ilerledikçe kan basınçlarının anlamlı şekilde arttığı belirlendi. Anksiyete şiddeti ile sistolik kan basıncı arasındaki ilişki anlamlı iken, diastolik kan basıncı ile arasındaki ilişki anlamlı bulunmadı. VKİ ve anksiyete skorunun sistolik ve diastolik kan basıncı değerleriyle pozitif korelasyonu olduğu bulundu. Sonuç: Bu çalışma sonucunda VKİ ve Beck anksiyete skorunun artışının kan basıncında artışla ilişkili olabileceği bulundu. Bu sonuç, birinci basamakta anksiyete, obezite ve hipertansiyon gibi sık karşılaşılan sağlık sorunlarının birbirine eşlik edebileceğini ve aile hekimliği bakış açısı ve biyopsikososyal yaklaşımla hipertansiyon ve komplikasyonlarıyla etkili mücadele edilebileceğini göstermiştir

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Anxiety, Hypertension, Blood Pressure, Obesity, Body Mass Index, Anksiyete, Hipertansiyon, Kan Basıncı, Obezite, Vücut Kitle İndeksi

Kaynak

Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

7

Sayı

4

Künye

Ayan O, YILMAZ A, DÜNDAR A, PERVANE V, KUYUMCU M (2022). The effect of body mass index and anxiety status on blood pressure in patients admitted to family medicine outpatient clinic. Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım, 7(4), 109 - 117. 10.22391/fppc.1039824