Suriyeli Öğrencilerin Eğitim Süreçlerinde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Savaş ve yıkımın olduğu bölgelerden göç etmek zorunda kalan çocuklarda yeni geldikleri topluma ve okulauyum problemleriyle birlikte birçok sorun yaşanabilmektedir. Bu öğrencilerin eğitimlerine dairöğretmenlerden görüş alınması ve eğitim ortamlarında yaşadıkları sıkıntıların belirlenmesi, bu sıkıntıların enaza indirilerek okula uyumlarının gerçekleştirilebilmesi açısından önemlidir. Bu araştırmada, Suriyeliöğrencilerin eğitiminde öğretmenlerin karşılaştıkları sorunların belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmadamevcut durumu tespit etmek amacıyla tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın örneklem grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Mardin İlinde, sınıfında Suriyeli öğrenci bulunan 305 öğretmen oluşturmaktadır.Araştırmada veri toplama amacıyla Çelikkol, Karaibrahimoğlu ve Tokgöz (2018) tarafından hazırlanan 33madde ve 6 alt boyuttan (kültürel farklılık, iletişim, şiddet, eğitim-öğretim, zararlı alışkanlık ve önyargı)oluşan “Okullarında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Öğretmen ve Yöneticilerin Karşılaştıkları SorunlarÖlçeği” kullanılmıştır. Ölçme aracından elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 22.0 istatistik programıkullanılarak frekans ve yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyansanalizi (ANOVA) ve tukey testlerinden yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre sınıfındaSuriyeli öğrenci bulunan öğretmenlerin en fazla karşılaştıkları sorunlar; iletişim ve kültürel farklılık altboyutlarına dayalı sorunlarken en az karşılaşılan sorunlar ise zararlı alışkanlıklar ve ön yargı alt boyutlardakisorunlar olmaktadır. Bununla birlikte araştırma sonuçlarına demografik özellikler açısından bakıldığında,öğretmenlerin cinsiyet, medeni durum, görev yaptıkları yerleşim yeri ve öğrenim durumları bakımındananlamlı derecede farklılık göstermediği ancak yaş durumuna göre 53 yaş üzerindeki katılımcıların zararlıalışkanlıklar ve ön yargı alt boyutlarında diğer yaş gruplarındaki katılımcılara göre anlamlı düzeyde dahafazla sorun yaşadıkları, hizmet yılı bakımından 11-15 yıl arasındaki katılımcıların iletişim alt boyutunda 16-20 hizmet yılı dönemindeki katılımcılara göre anlamlı derecede daha fazla sorun yaşadıkları, öğretmenleringörev yaptıkları okul düzeyi olarak ilkokul öğretmenlerinin ve branşları bakımından sınıf öğretmenlerininşiddet ve ön yargı alt boyutlarında diğer okul düzeyi ve branşlara göre daha fazla sorun yaşadıkları tespitedilmiştir.
Children who have to migrate from areas of war and destruction may experience many problems with their new community and school in terms of adaptation. It is important to get opinions from the teachers about these students' education and to identify the problems they experience in educational environments for ensuring their adaption to school by minimizing these problems. İt is aimed to determine the problems teachers who have Syrian students in the classroom and to determine the level of these problems. In the research, surveillance model was used to determine the current situation. The sample group of the study consisted of 305 teachers with Syrian refugee students in their classrooms in Mardin province in 2018-2019 academic year. In the study, the scale "Problems Scale for Teachers and Administrators Who Have Foreign Students in their schools" by Çelikkol, Karaibrahimoğlu and Tokgöz (2018) which consists of 33 items and 6 sub-dimensions (cultural differences, communication, education, violence, harmful habits and prejudicial problems) was used for data collection. In analyzing the data obtained from the survey, the frequency (f), percentage (%), arithmetic mean, independent samples “t” test, one-way analysis of variance (ANOVA) and tukey analysis tests were used by SPSS 22.0 statistics program. According to the findings of the study, the most common problems faced by the teachers who have Syrian refugee students in their classrooms are communication and the cultural differences subdimensions. The least encountered problems are harmful habits and prejudice sub-dimensions. In addition, when the results of the study are examined in terms of demographic characteristics, it was found that the problems experienced by the teachers with Syrian refugee students in their classrooms did not differ significantly in terms of gender, marital status, place of work and education status of the teachers. However, when the age is considered, it was found that participants over 53 years experienced significantly more problems in terms of harmful habits, participants between 11 15 years experience significantly more problems in the communication sub-dimension than the participants, It was determined that primary school teachers had significantly more problems in terms of violence and prejudice sub-dimensions than the other school levels and branches.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Suriyeli öğrenciler, eğitim sorunları, geçici koruma statüsündeki öğrenciler, Syrian students, education problems, under temporary protection status students

Kaynak

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

7

Sayı

1

Künye

Sözer, M. A. ve Işıker, Y. (2021). Suriyeli öğrencilerin eğitim süreçlerinde öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 183-200. https://doi.org/10.31592/aeusbed.803095