COVID-19 pandemisinde uzaktan eğitimin ebelik bölümü akademisyenlerinin duygusal emek ile tükenmişlik düzeylerine etkisinin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Dergi Park

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: COVID-19 pandemisi dünya genelinde neredeyse tüm okul ve üniversitelerin kapanmasına neden olmuş, özellikle ebelik gibi uygulamalı bölümleri büyük ölçüde etkilemiştir. Bu dönemde en çok etkilenen gruplardan biri de akademisyenlerdir. Bu çalışma ile COVID-19 pandemisinde uzaktan eğitimin ebelik bölümü akademisyenlerinin duygusal emek ile tükenmişlik düzeylerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma kesitsel türdedir. Araştırma Ekim–Kasım 2021 tarihleri arasında Google forms üzerinden online veri toplama yöntemi ile gerçekleştirilmiş, akademisyenlere whatsApp grubu üzerinden ulaşılmıştır. Çalışmaya katılmayı kabul eden, online araştırma anket formunu eksiksiz dolduran 73 ebelik bölüm akademisyenleri araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Bulgular: Akademisyenlerin duygusal emek ölçeği puanı 60,60±9,63, COVID-19 tükenmişlik ölçeği puanı ise 29,17±8,83’dır. Çocuk sahibi olma durumu, mesleki deneyim süresi, kronik hastalık varlığı, COVID-19 geçirme durumu, uzaktan eğitimden memnuniyet durumu, öğrencilerin canlı derse katılım memnuniyeti gibi değişkenler ile ölçek puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı saptanmışken, akademisyenlerin yaş grubu, pandemi döneminde ders işleyişinin verimliği konusunda düşünceleri ile COVID-19 tükenmişlik düzeyi puan ortalaması arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark olduğu saptanmıştır. Sonuç: Çalışma sonucunda COVID-19 pandemisinde ebelik akademisyenlerin duygusal emek düzeylerinin yüksek olduğu, COVID-19 tükenmişlik düzeylerinin orta düzey olduğu saptanmıştır. COVID-19 pandemisinde akademisyenin duygusal emek ve tükenmişliğine odaklanan çalışma sayısı çok azdır. Elde ettiğimiz mevcut bulguların doğruluğu için daha çok çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Objective: The COVID-19 pandemic has caused the closure of almost all schools and universities around the world, especially affecting applied departments such as midwifery. ne of the most affected groups during this period is academics. In this study, it was aimed to examine the effect of distance education on the emotional labor and burnout levels of midwifery academicians in the COVID-19 pandemic. Method: The research is cross sectional. The research was carried out by online data collection method on Google forms between October and November 2021, academics were reached via the WhatsApp group. The sample of the study consisted of 73 midwifery department academics who accepted to participate in the study and filled out the online research questionnaire completely. Results: The emotional labor scale score of the academicians was 60,60±9,63, and the COVID-19 burnout scale score was 29,17±8,83. While it was determined that there was no statistically significant difference between variables such as having a child, professional experience, presence of chronic disease, having COVID-19, satisfaction with distance education, students’ satisfaction with participation in live lessons, and the mean score of the scale, the age group of the academicians during the pandemic period. It was determined that there was a statistically significant difference between their thoughts on the efficiency of their coursework and the mean score of the COVID-19 burnout level. Conclusion: As a result of the study, it was determined that the emotional labor levels of midwifery academicians were high in the COVID-19 pandemic, and the COVID-19 burnout levels were moderate. The number of studies focusing on the emotional labor and burnout of academicians in the COVID-19 pandemic is very few. More studies are needed for the accuracy of our current findings.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

COVID-19 Pandemisi, Ebelik, Akademisyen, Duygusal emek, Tükenmişlik, COVID-19 Pandemic, Midwifery, Academician, Emotional labor, Burnout

Kaynak

Sağlık Akademisyenleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

10

Sayı

1

Künye

Çağan, E.S. & İçke, S. (2023). Covid-19 pandemisinde uzaktan eğitimin ebelik bölümü akademisyenlerinin duygusal emek ile tükenmişlik düzeylerine etkisinin incelenmesi. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 10(1), 19-27