Yiyecek-İçecek Çalışanlarının Serbest Zaman Tatmin Düzeyleri İle Serbest Zamanda Algılanan Özgürlüklerinin İncelenmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2015-11-06

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmanın amacı, turizm sektöründe çalışan yiyecek-içecek personellerinin serbest zaman tatmin düzeyleri ile serbest zamanda özgürlük algıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bunun yanı sıra katılımcıların yaşları ile serbest zaman tatmin düzeyleri ve serbest zamanda algıladıkları özgürlük düzeyleri arasında ilişkinin test edilmesidir. Cinsiyet ve medeni durumlarına göre katılımcıların serbest zaman tatmin ve algılanan özgürlük alt boyutlarına ilişkin puanlarını karşılaştırmak araştırmanın diğer amaçları arasındadır. Araştırmanın ana kütlesini Eskişehir’de çalışan yiyecek-içecek personelleri oluştururken çalışma grubunu ise 103 çalışandan oluşmaktadır. Araştırmada kullanılan ölçekler arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson korelasyon testi uygulanmıştır. Katılımcıların serbest zaman tatmini ve algılanan özgürlük puanlarının bazı demografik (cinsiyet ve medeni durum) değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek için t-testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda serbest zaman tatmini ile algılanan özgürlük puanları ve bu alt boyutların karşılıklı ilişkilerinde pozitif ve orta düzeyde ilişki saptanmıştır. Katılımcıların yaşları ile ölçekler arasında herhangi bir ilişki saptanmamıştır. Katılımcıların medeni durumlarına göre herhangi bir fark bulunmazken cinsiyete göre serbest zaman tatmin boyutlarından yalnızca sosyal boyutunda ve algılanan özgürlük boyutlarından bilgi ve beceri boyutunda anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Serbest zaman tatmini, Serbest zamanda algılanan özgürlük, Eskişehir

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kodaş, D, Kodaş, B. ve Arıca, R. (2015). Yiyecek-İçecek Çalışanlarının Serbest Zaman Tatmin Düzeyleri ile Serbest Zamanda Algılanan Özgürlüklerinin İncelenmesi. 3.Rekreasyon Araştırmaları Kongresi. Eskişehir.