The perceptions of the administrators working in primary and secondary schools related to the organizational dissent

dc.contributor.authorBünyamin Ağalday
dc.contributor.authorHabib Özgan
dc.contributor.authorMustafa Cüneyt Arslan
dc.date.accessioned14.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-16T20:45:45Z
dc.date.available14.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-16T20:45:45Z
dc.date.issued2014
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, ilkokul ve ortaokullarda görevli yöneticilerin örgütsel muhalefete ilişkin algılarının belirlenmesidir. Bu araştırma, okul içi demokratik öğelerin benimsenmesine katkı sağlamakla birlikte, öğretmenlerin okula karşı olumlu tutum geliştirmelerine ve iş doyum düzeylerinin artmasına katkı sağlaması açısından önemlidir. Araştırma, nitel desende oluşturulmuştur. Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden araştırmanın doğasına uygun olan durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubu, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Mardin il merkezinin ilkokul ve ortaokullarında görevli 15 müdür ve müdür yardımcısından oluşmaktadır. Çalışma grubundaki yöneticilerin belirlenmesinde ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri görüşme yöntemi ile elde edilmiştir. Veriler, betimsel ve içerik analizi yöntemleri kullanılarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Verilerin analizi sonucunda, öğretmenlerin en çok kendilerine verilen görevler karşısında muhalif davranışlar sergiledikleri ve bununla birlikte yatay muhalefet stratejisini tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgular doğrultusunda, okul yöneticilerine etkili iletişim seminerleri verilmesi, okul yöneticilerinin öğretmenlerle okul işleri dışında belirli zaman aralıklarıyla birebir görüşme saatinin ayarlanması ve eğitim kurumlarına zarar verme noktasında örgütsel muhalefete ilişkin yasal düzenlemeler yapılması konularında öneriler geliştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe research was conducted to find out the perceptions of the administrators working in primary and secondary schools related to the organizational dissent. The research contributes to the teachers in respect to their level of job satisfaction and development of positive attitude towards the school as well as the embracement of democratic units in the schools. The research is a case study from the qualitative research patterns. Working group consists of 15 school administrators (principals and deputy principals) working in primary and secondary schools in Mardın in the academic year of 2012-2013. Criterion sample method was used in determination of school administrators in working group. The research data was collected by interview method and analyzed by using descriptive and content analysis method. According to the results derived from the analysis, teachers mostly dissent in case of the assignments given to them and they prefer lateral dissent strategy. In accordance with the findings, organizing impressive communication seminars for school administrators, arranging face-to-face meetings, whose subject is apart from school affairs, between administrators and teachers periodically, and making legal regulations in respect to organizational dissent which harms educational institutions are proposed.en_US
dc.identifier.endpage50en_US
dc.identifier.issn2146-0655
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage35en_US
dc.identifier.trdizinid157800en_US
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRVM09EQXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/1543
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.wosWOS:000420768400004en_US
dc.identifier.wosqualityN/Aen_US
dc.indekslendigikaynakWeb of Scienceen_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofPegem Eğitim ve Öğretim Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryDergien_US]
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectBilimsel Disiplinleren_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleThe perceptions of the administrators working in primary and secondary schools related to the organizational dissenten_US
dc.title.alternativeİlkokul ve ortaokullarda görevli yöneticilerin örgütsel muhalefete ilişkin algılarıen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar