İbn Atıyye'nin el-Muharrerü'l-Vecîz adlı tefsirinde Peygamber kıssalarını yorumlama metodu

dc.contributor.advisorAkbaş, Ahmet
dc.contributor.authorÜzümcü, Mehmet Halil
dc.date.accessioned2023-09-02T12:03:55Z
dc.date.available2023-09-02T12:03:55Z
dc.date.issued2021
dc.departmentMAÜ, Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractİbn Atıyye'nin el-Muharrerü'l-Vecîz fî Tefsiri'l-Kitâbi'l-Azîz adlı eseri dönemin ilim merkezi olan Endülüs'te miladi 12. yüzyılda kaleme alınmıştır. Kur'ân-ı Kerim'in anlaşılmasına katkı sağlayan bu eserde İbn Atıyye, çeşitli konular ile ilgili görüşlerini ortaya koymakta; tefsir, kıraat, hadis, kelâm, fıkıh, Arap dili ve tarih alanlarındaki yetkinliğini bu eserinde göstermektedir. Bu çalışmada, Kur'ân-ı Kerîm'de zikredilen meşhur bazı peygamberlerin kıssalarının İbn Atıyye tarafından nasıl yorumlandığı, hangi yöntem ve üslupla bu kıssaların tefsir edildiği tespit ve tahlil edilmektedir. Çalışma bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında araştırmanın konusu, amacı, önemi, metodu ve kaynakları hakkında bilgi verilmekte; birinci bölümde İbn Atıyye el-Endelüsî'nin hayatı, ilmî kişiliği, eserleri ve el-Muharrerü'l-Vecîz'in tefsir ilmi açısından önemi üzerinde durulmakta; ikinci bölümde ise İbn Atıyye'nin peygamber kıssalarını yorumlama metodu ele alınmaktadır.en_US
dc.description.abstractIbn Atıyye's work named al-Muharrerü'l-Vecîz fî Tefsiri'l-Kitâbi'l-Azîz was written in Andalusia, where was the science center of the period, in the 12th century. In this work that contributes to the understanding of the Quran, Ibn Atıyye reveals his views on various issues; he demonstrates his competence in the fields of interpretation, recitation, hadith, kalam, fiqh, Arabic language and history in this work. In this study, how Ibn Atıyye interpreted the stories of some famous prophets mentioned in the Holy Quran, and with which method and style these stories were interpreted and analyzed. The study consists of an introduction and two parts. In the introduction part, information is given about the subject, purpose, importance, method and sources of the research; In the first part, the life of Ibn Atıyye al-Endelüsî, his scientific personality, his works and the importance of al-Muharrerü'l-Vecîz in terms of the science of tafsir are emphasized; In the second part, the method of Ibn Atiyya's interpretation of the stories of the prophets is discussed.en_US
dc.identifier.endpage145en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=9MiDp3x86xrwjpi5-14w-ZByeiaZgumjhRfKp9nPM7-VnQNg6n4hGdJ3xeqFsXUF
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/3921
dc.identifier.yoktezid669529en_US
dc.institutionauthorÜzümcü, Mehmet Halil
dc.language.isotren_US
dc.publisherMardin Artuklu Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİbn Atıyyeen_US
dc.subjectel-Muharrerü'l-Vecîzen_US
dc.subjecttefsiren_US
dc.subjectEndelüsîen_US
dc.subjectpeygamber kıssalarıen_US
dc.subjectIbn Atıyyeen_US
dc.subjectal-Muharrerü'l-Vecîzen_US
dc.subjectcommentaryen_US
dc.subjectAndalusianen_US
dc.subjectprophet storiesen_US
dc.subjectDinen_US
dc.subjectReligionen_US
dc.subjectEl-Muharrerü'l-Vecizen_US
dc.subjectAl-Muharrar al-Wajeezen_US
dc.subjectKur'an-ı Kerimen_US
dc.subjectKoranen_US
dc.subjectKıssalaren_US
dc.subjectNarrativesen_US
dc.subjectPeygamberleren_US
dc.subjectProphetsen_US
dc.subjectTefsiren_US
dc.subjectCommentaryen_US
dc.subjectİbn Atiyyeen_US
dc.subjectİbn Atiyyeen_US
dc.subjectİslamiyeten_US
dc.subjectIslamen_US
dc.titleİbn Atıyye'nin el-Muharrerü'l-Vecîz adlı tefsirinde Peygamber kıssalarını yorumlama metoduen_US
dc.title.alternativeThe method of interpreting the stories of the Prophet in Ibn Atiyya's interpretation of al-Muharreru'l-Vecîzen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
669529.pdf
Boyut:
1.55 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text