Siyasal göçün sığınmacı hali ve uyum: Mardin örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Yazarlar

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

21. yüzyıl, siyasi çalkantılar ve iç savaştan ötürü belki de ülkelerinde yönetime ortak olma hayalini kuran ama kendilerini ülkelerinden çok uzakta bulan milyonlarca siyasal göçmenin sığınmacı haline tanıklık etmiştir. Türkiye'ye yaklaşık 3,7 milyon sığınmacı akın etti. Bir sınır kenti olan Mardin yaklaşık yüz bin sığınmacıya ev sahipliği yapmaktadır. Bu çalışmada, misafirlikten kalıcılığa geçişte, sığınmacıların uyum süreci Mardin ili özelinde ele alınmıştır. Çalışma, çoklu araştırma metodu kullanılarak Mardin ilinde yapılan uygulamalı bir alan araştırmasıdır. Alan araştırması Temmuz 2018 - Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 307 Suriyeli göçmen ile 307 Mardinli vatandaş olmak üzere toplam 614 örneklem grubuna ulaşılmıştır. Uyum süreci, özellikle kamp ve çadır kentler dışında kalan Suriyeli sığınmacılar ile yerli halk arasında karşılıklı bir etkileşim sürecidir. Araştırmanın temel konusu, Sığınmacıların demografik özellikleri ile yaşadıkları ortamlar göz önüne alınıp, Mardinli vatandaşlar ile ilişkileri ve uyum süreci oluştururken, yerli halkın Suriyeli sığınmacılara bakış açısı ile ilgilidir. Çalışmanın amacı Mardin'de yaşayan vatandaşların Suriyelilere bakış açısını ve sığınmacıların uyum sürecinde yaşadığı sorunları tespit edip çözüm önerileri geliştirmektir. Araştırma sonucunda, bazı faktörlerin uyumu kolaylaştırdığı bazı faktörlerin de uyumu zorlaştırdığı görülmüştür. Suriyeliler açısından dil, din gibi unsurlar Mardin özelinde uyumu kolaylaştırmıştır. Suriyeli sığınmacıların gittikçe kalıcılaşması ise Mardinlilerde bir takım hoşnutsuzluklara neden olmaktadır. Araştırmada bu ve benzeri faktörler tespit edilip çözüm önerileri sunulmuştur.
The 21st century has witnessed asylum condition of millions of political immigrants who propably dream of becoming partners in governance in their countries but find themselves far from their countries because of political turmoil and civil war. In this period about 3,7 billion asylum floked to Turkey. As a border province Mardin has become a home to nearly one hundred thousand asylums. In this study, the integration period of transition from being guests to being permanence of the asylums was taken in the consideration for Mardin province. This is an applied field research in Mardin province using multiple research methods. Field research was conducted between July 2018 - January 2019. A total of 614 sample groups were reached, including 307 Syrian migrants and 307 Mardin citizens. The adaptation process is a process of mutual interaction between Syrian refugees and indigenous people, especially those outside the camps and tent cities. The main subject of the research is related to the point of view of the indigenous people towards the Syrian refugees while taking into consideration the demographic characteristics of the refugees and their environments with the Mardin citizens and creating a harmonization process. The aim of the study is to determine the perspectives of the citizens living in Mardin towards the Syrians and the problems experienced by the asylum seekers during the adaptation process and to develop solutions for them. As a result of the research, it was seen that some factors make the adaptation easier and some factors make the adaptation difficult. For Syrians, elements such as language and religion have facilitated harmony in Mardin. The increasing persistence of Syrian asylum seekers causes some discontent among Mardin residents. In the research, these and similar factors were determined and solution suggestions were presented.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Siyasal Göç, Sığınmacı, Uyum, Mardin İli, Suriye, Political Migration, Asylum, Integration, Mardin Province, Sryia, Siyasal Bilimler, Political Science, Sosyoloji, Sociology, Göçler, Migrations, Göçmenler, Emigrants, Mardin, Mardin, Siyaset, Politics, Suriyeliler, Syrians, Uyum, Adjustment, İç savaş, Civil war

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye