Ortaokullarda istenmeyen öğrenci davranışlarına ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İstenmeyen öğrenci davranışları, etkili sınıf yönetimini ve öğretmenlerin çalışmalarını engelleyen etkenlerden başında gelmektedir. Bu davranışlar, hem öğrencilerin öğrenmesini hem de, öğretmenlerin etkili öğrenmeöğretme ortamını oluşturmasını ve devam ettirmesini engellemektedir Bu araştırmanın amacı, öğretmen görüşlerine göre istenmeyen öğrenci davranışların görülme sıklığını tespit etmektir. Araştırmada, betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Batman ili merkez ilçede 56 okulda görev yapan 1450 öğretmen, örneklemini ise, 34 okulda görev yapan 590 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen ölçekle elde edilmiştir. Ortaokullarda istenmeyen öğrenci davranışlarının görülme sıklığı “Bireyler Arası İlişkiler” ve “Sınıf Dışı Davranışlar” için “Bazen” düzeyinde, “Zarar Verici Davranışlar” boyutunda ise “Çok Nadir” düzeyinde gerçekleştiği saptanmıştır. Sonuçlar, değişkenler açısından değerlendirildiğinde öğretmen görüşleri arasında cinsiyet, kıdem ve görev yapılan okul türüne göre anlamı farklılaşma olduğu, branşa göre ise, anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Buna göre, istenmeyen öğrenci davranışlarının görülme sıklığını en az düzeye indirmek için okul idarecilerine, öğretmenlere, öğrencilere ve öğrenci ailelerine uzman kişilerce eğitim verilmeli, ayrıca okullarda sosyal etkinlikler, sportif faaliyetler ve ders dışı etkinliklere daha fazla imkan sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.
Undesirable student behaviours are one of the main factors that prevent effective classroom management and teachers’ works. These behaviours prevent both student learning and formation and maintenance of effective learning-teaching environment by teacher. The aim of this research is to identify frequency of undesirable student behaviours according to teacher’s views. Research is in style of the descriptive scanning model. Population of the research is constituted by 1450 teachers from 56 schools in Batman in 2012-2013 academic year. The sample of the research is constituted by 590 teachers from 34 schools. The scale used in this research is developed by researcher. The frequency of undesirable student behaviours in middle schools is “sometimes” for “interpersonal relations” and “classroom behaviours”, and “rarely” for “harming behaviour”. Results show significant difference in teachers’ views depending on gender, grade and school but there is no significant difference depending on branch. In order to decrease frequency of undesirable student behaviours, experts should train school administration, teachers, students and parents, besides there should be more opportunities for social, sport and extracurricular activities.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Özdaş, F , Akpınar, B . (2018). Ortaokullarda istenmeyen öğrenci davranışlarına ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(68), 1489-1501. DOI: 10.17755/esosder.368187