Öğretmenlerin Covid-19 sürecinde uygulanan uzaktan eğitime ilişkin görüşlerinin analizi (Mardin ili örneği)

dc.contributor.advisorAkın, Mehmet Ali
dc.contributor.authorEmer, Ferhat
dc.date.accessioned2023-09-02T12:02:54Z
dc.date.available2023-09-02T12:02:54Z
dc.date.issued2023
dc.departmentMAÜ, Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractCOVID-19 salgınının yayıldığı dönemde 188 ülkede okullara ara verilmiştir. Bunun sonucunda yaklaşık 1.7 milyar öğrencinin (yaklaşık %88) eğitimleri kesintiye uğramış, doğrudan veya dolaylı olarak salgından etkilenmiştir (OECD, 2020a). Bu araştırmada, öğretmenlerin COVID-19 sürecinde uygulanan uzaktan eğitime ilişkin görüşlerinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Mardin iline bağlı eğitim kurumlarında görev yapan 13.058 öğretmendir. Araştırmanın örneklemi, nicel boyut için tesadüfi örneklemle belirlenen 420 öğretmen ve nitel boyut için amaçlı örneklemeyle belirlenen 20 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma karma yöntem modelindedir. Araştırmanın nicel boyutu betimsel tarama modelinde, nitel boyutu ise olgu bilim deseni (fenomenoloji) modelindedir. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen ölçek ve yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Nicel verilerin SPSS 26.0 programı ile analiz sonuçlarına göre, ölçeğin 23 madde ve 5 boyuttan oluştuğu tespit edilmiştir. Ölçeğin faktör analizinde, Temel Bileşenler Analizi ve Varimax döndürme yöntemi kullanılmıştır. Ölçeğin boyutları; "Uzaktan eğitimin genel özellikleri", "Uzaktan eğitimdeki araçlar", "Canlı derslere katılım için gereksinimler", "Canlı derslere karşı öğrenci tutumları" ve "Canlı derslere karşı öğretmen tutumları" olarak isimlendirilmiştir. Ölçek toplam varyansın %54.61'ini açıklamakta, KMO katsayısı 0.828, Barlett's Testi anlamlılık değeri 0.000 ve Cronbach-Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.845 olarak hesaplanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerini değerlendirmeyi hedefleyen ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu ortaya konulmuştur. Alt problemlerin analizinde ortalama, yüzde, frekans, t-testi, ANOVA gibi istatistiksel teknikler kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre öğretmenler tarafından; uzaktan eğitimde Web portalının etkili olduğu (X=2.68), uzaktan eğitim için kurulan TV kanallarının ise çok etkili olmadığı (X=2.07), uzaktan eğitimin mekân özgürlüğü avantajı sağladığı (X=3.40) ancak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamadığı (X=1.69), uzaktan eğitimde eğitim yöneticilerinin beklentilerinin yüksek olduğu (X=3.76) düşüncelerinin hâkim olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin görüşleri ile cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamışken, diğer değişkenlerde istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Nitel verilerin MAXQDA programıyla içerik analizinin sonuçlarına göre; "Avantaj", "Sınırlılık", "Teknoloji", "Beklenti" ve "Dezavantaj" olarak isimlendirilen temalar elde edilmiştir. Nitel verilerde öğretmenlerin yanıtlarından belirgin olarak; uzaktan eğitimin tamamlayıcı etkisinin önemi vurgulanırken, uzaktan eğitim için gerekli olan donanım ve uzaktan eğitime katılım yetersizliğini ise olumsuz görüş olarak değerlendirdikleri görülmüştür.en_US
dc.description.abstractDuring the COVID-19 pandemic, schools were Decoupled in 188 countries. As a result, about 1.7 billion students (about 88%) had their education interrupted and were directly or indirectly affected by the epidemic (OECD, 2020a). In this research, it is aimed to analyze the views of teachers on distance education applied in the COVID-19 process. The universe of the research is 13.058 teachers working in educational institutions affiliated to Mardin province in the 2020-2021 academic year. The sample of the research consists of 420 teachers determined by random sampling for the quantitative dimension and 20 teachers determined by purposeful sampling for the qualitative dimension. The research is based on the mixed method model. The quantitative dimension of the research is in the descriptive screening model and the qualitative dimension is in the phenomenon science pattern (phenomenology) model. The data of the study were collected using a scale developed by the researcher and a semi-structured interview form. According to the results of the analysis of quantitative data with the SPSS 26.0 program, it has been determined that the scale consists of 23 items and 5 dimensions. In the factor analysis of the scale, Basic Components Analysis and Varimax rotation method were used. The dimensions of the scale were named as "General characteristics of distance education", "Tools in distance education", "Requirements for participation in live lessons", "Student attitudes towards live lessons" and "Teacher attitudes towards live lessons". The scale explains 54.61% of the total variance, the KMO coefficient was calculated as 0.828, the Barlett's Test significance value was 0.000 and the Cronbach-Alpha internal consistency coefficient was calculated as 0.845. According to the results of the analysis, it has been revealed that the scale, which aims to evaluate the opinions of teachers about distance education, is a valid and reliable measurement tool. Statistical techniques such as mean, percentage, frequency, t-test, ANOVA were used in the analysis of the sub-problems. According to the results of the analysis by the teachers; it has been seen that the Web portal is effective in distance education (X=2.68), the TV channels established for distance education are not very effective (X=2.07), distance education provides the advantage of freedom of space (X=3.40) but does not provide equality of opportunity in education (X=1.69), the thoughts that educational administrators have high expectations in distance education prevail (X=3.76). While there was no statistically significant difference between the opinions of teachers and the gender variable, statistically significant differences were found in other variables. Dec. According to the results of content analysis with the MAXQDA program of qualitative data; Themes named as "Advantage", "Limitation", "Technology", "Expectation" and "Disadvantage" were obtained. In qualitative data, it was seen that teachers' responses emphasized the importance of the complementary effect of distance education, while they evaluated the equipment required for distance education and the lack of participation in distance education as a negative opinion.en_US
dc.identifier.endpage135en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=G_oJ1rKE4SgJUkomyAKpR3XsSREMjSUWtbHpt08z46-LIJGv8HrSTA_jhQLKfXoh
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/3640
dc.identifier.yoktezid793332en_US
dc.institutionauthorEmer, Ferhat
dc.language.isotren_US
dc.publisherMardin Artuklu Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitim ve Öğretimen_US
dc.subjectEducation and Trainingen_US
dc.subjectAlternatif eğitimen_US
dc.subjectAlternative educationen_US
dc.subjectUzaktan eğitimen_US
dc.subjectDistance educationen_US
dc.subjectÖğretmen görüşlerien_US
dc.subjectTeacher opinionsen_US
dc.subjectÖğretmen tutumuen_US
dc.subjectTeacher attitudeen_US
dc.titleÖğretmenlerin Covid-19 sürecinde uygulanan uzaktan eğitime ilişkin görüşlerinin analizi (Mardin ili örneği)en_US
dc.title.alternativeAnalysis of teachers' views on distance education applied in the Covid-19 process (Example of Mardin province)en_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
793332.pdf
Boyut:
3.93 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text