Öğrenci devamsızlıklarının eğitim denetmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

Okul devamsızlığı ülkemizde özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kırsal alanında yaşanan önemli eğitim sorunlarından biridir. Öğrencilerin okul devamsızlığı akademik başarılarını olumsuz yönde etkileyen faktörlerden biridir. Devamsızlık nedenlerinin belirlenmesi bu konuda yaşanan sorunları ortaya koyup, yaşanan sorunlara çözüm önerisi geliştirmeye katkıda bulunacaktır. Bu çerçevede bu araştırmanın amacı, eğitim denetmenlerinin öğrenci devamsızlığına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Denetmenliği Başkanlığında görev yapan 38 eğitim denetmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak altı sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmış ve bu görüşler frekans tekniği ile altı tema altında toplanmıştır. Araştırma sonucunda, velilerin eğitime olumsuz bakmalarının, eğitime önem vermemelerinin, okulun/sınıfın olumsuz fiziki koşullarının, olumsuz iklim koşullarının ve ailelerin ekonomik açıdan düşük gelir düzeyinde olmalarının öğrencilerin okul devamsızlığına yol açtığı belirlenmiştir.
School absenteeism/ absence is one of the important problems in education especially in rural areas of Southeast Anatolia regions in Turkey. School absenteeism/absence of students is thought to be among the factors that affect students’ academic achievement negatively. Determining the reasons of school absenteeism/absence will help us to explore the problems and develop possible solutions. In this context, the aim of this study is to determine primary school supervisors’ opinions towards student absence/absenteeism. This is a qualitative study in which phenomenological approach was used. This Study group included 38 primary school supervisors, working at Education Supervisor Head Office of National Education Bureau in Diyarbakır city. The Members of this study group were selected by using purposeful sampling method. As the data collection tool, an interview form including six semi-structured questions was used in the study. Content analysis method was used to analyze the data and the opinions of the education supervisors were grouped under six themes by using frequency technique. Results of the study revealed that parents’ negative views toward education, insufficient physical conditions of the school/classroom, negative climate conditions and low socio-economic status of the families caused students’ school absence/absenteeism.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası

Kaynak

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

47

Künye