Öğrenci devamsızlıklarının eğitim denetmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi

dc.contributor.authorMehmet Nuri Gömleksiz
dc.contributor.authorFaysal Özdaş
dc.date.accessioned14.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-16T20:45:40Z
dc.date.available14.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-16T20:45:40Z
dc.date.issued2013
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.description.abstractOkul devamsızlığı ülkemizde özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kırsal alanında yaşanan önemli eğitim sorunlarından biridir. Öğrencilerin okul devamsızlığı akademik başarılarını olumsuz yönde etkileyen faktörlerden biridir. Devamsızlık nedenlerinin belirlenmesi bu konuda yaşanan sorunları ortaya koyup, yaşanan sorunlara çözüm önerisi geliştirmeye katkıda bulunacaktır. Bu çerçevede bu araştırmanın amacı, eğitim denetmenlerinin öğrenci devamsızlığına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Denetmenliği Başkanlığında görev yapan 38 eğitim denetmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak altı sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmış ve bu görüşler frekans tekniği ile altı tema altında toplanmıştır. Araştırma sonucunda, velilerin eğitime olumsuz bakmalarının, eğitime önem vermemelerinin, okulun/sınıfın olumsuz fiziki koşullarının, olumsuz iklim koşullarının ve ailelerin ekonomik açıdan düşük gelir düzeyinde olmalarının öğrencilerin okul devamsızlığına yol açtığı belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractSchool absenteeism/ absence is one of the important problems in education especially in rural areas of Southeast Anatolia regions in Turkey. School absenteeism/absence of students is thought to be among the factors that affect students’ academic achievement negatively. Determining the reasons of school absenteeism/absence will help us to explore the problems and develop possible solutions. In this context, the aim of this study is to determine primary school supervisors’ opinions towards student absence/absenteeism. This is a qualitative study in which phenomenological approach was used. This Study group included 38 primary school supervisors, working at Education Supervisor Head Office of National Education Bureau in Diyarbakır city. The Members of this study group were selected by using purposeful sampling method. As the data collection tool, an interview form including six semi-structured questions was used in the study. Content analysis method was used to analyze the data and the opinions of the education supervisors were grouped under six themes by using frequency technique. Results of the study revealed that parents’ negative views toward education, insufficient physical conditions of the school/classroom, negative climate conditions and low socio-economic status of the families caused students’ school absence/absenteeism.en_US
dc.identifier.endpage124en_US
dc.identifier.issn1304-0278
dc.identifier.issue47en_US
dc.identifier.startpage106en_US
dc.identifier.trdizinid166120en_US
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRZMk1USXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/1474
dc.identifier.volume12en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofElektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleÖğrenci devamsızlıklarının eğitim denetmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeAn assessment of student (absenteeism) absence based on education supervisors’ viewsen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar