Gençlik ve spor il müdürlüklerinde çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerinin incelenmesi: Mardin ili örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma Mardin Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüğü'nde görev yapmakta olan çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmanın evrenini Mardin Gençlik ve Spor İl ve ilçe Müdürlüklerinde çalışan 408 kişi oluşturmaktadır. Yapılan bu çalışma "örgütsel bağlılığı" belirlemek amacıyla hazırlanan 9 maddelik anketin google forma aktarılarak 115'i erkek ve 36'sı kadın olmak üzere toplam 151 Mardin Gençlik ve Spor İl ve İlçe çalışanına uygulanmıştır. Bu çalışmada Allen ve Meyer tarafından geliştirilen "örgütsel bağlılık ölçeği" isimli 9 sorudan oluşan ve 5'li likert ölçeği ile yapılan anket kullanılmıştır. Yapılan anket sonucunda elde edilen veriler istatistik programı ile yorumlanmış olup, veriler Normallik testinde sonucunda normal dağılım gösterdiği saptanmıştır. Betimleyici araştırma deseninin kullandığı araştırmanın verileri, parametrik sonuçlar içerdiğinden dolayı T-Testi ve Anova testi uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda Mardin Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerinde ankete katılanların kurumlarına karşı örgütsel bağlılık seviyelerinde önemli bir farklılık bulunmadığı görülmüştür. Elde edilen verilere göre evli olan çalışanların bekâr çalışanlara göre, ortaokul mezunlarının diğer okullardan mezun olanlara göre ve kişilerin kurumda kalma yılları yükseldikçe (x) ortalamalarının da yükseldiği gözlemlenmiştir. Bunun dışında diğer demografik değişkenlere bakıldığında çalışanların cinsiyetleri, yaşları, çalışanların gelir seviyesi, kişilerin çalıştıkları yer unsurlarının cevap ortalamaları arasında belirgin bir farklılık saptanmamıştır.
This study was conducted to examine the organizational commitment levels of the employees working in the Provincial and District Directorate of Mardin Youthand Sports. The universe of this study consists of 408 people working in Mardin Provincial and District Directorates of Youthand Sports. This study carriedoutthe 9-item questionnaire prepared to determine "organizational commitment" was transferred to google form and applied to a total of 151 Mardin Youth and Sports Provincial and Districtemployees, 115 men and 36 women. Inthisstudy, a 5-point Likert scale questionnaire consisting of 9 questions called "organizational commitment scale" developed by Allen and Meyer was used. The data obtained as a result of the survey were interpreted with the statistical program, and it was determined that the data showed a normal distribution as a result of the Normality test. T-Test and Anova test were applied because the data of the research used by the descriptive research design included parametric results. As a result of the analysis of the data obtained, it was seen that there was no significant difference in the levels of organizational commitment of the respondents to their institutions in the Provincial and District Directorates of Youth and Sports in Mardin. According to the data obtained, it has been observed that the (x) averages of married employees increase compared to single employees, secondary school graduates compared to those who graduated from other schools, and as the years of stay in the institution increase. Apart from this, when looking at other demographic variables, no significant difference was found between the answer averages of the gender, age, income level of the employees, and the place where the people work.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Spor, Sports, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Provincial Directorate of Youth and Sports, Mardin, Mardin, Personel, Personnel, Örgütsel adanma, Organizational commitment, Örgütsel bağlılık, Organizational commitment

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye