ÇAĞDAġ SANATTA POLĠTĠK TEMSĠL SORUNU

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016-06-06

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

ÇağdaĢ Sanatta Politik Temsil Sorunu‟‟ adlı tez çalıĢmasının araĢtırma konusunu, son çeyrek yüzyıllık dönemin sosyal-siyasal hareketleriyle Ģekillenen günümüz sanat anlayıĢı, çağdaĢ sanat ve bunun politik temsilleri oluĢturmaktadır. Fikirler ve temayüller etrafında beliren temsil sorunları ve sanatçıların eleĢtirel yaklaĢımları ile alan analizi bu araĢtırmanın temelini oluĢturmaktadır. ÇalıĢmada çağdaĢ sanat, siyaset ile birlikte okunmaktadır. Siyasetin, hem tarihsel süreç hem de üretim süreci olarak çağdaĢ sanatı nasıl etkilediği ve Ģekillendirdiğine bakılmaktadır. Sanatın özerkliği, siyaset ile iliĢkisi, bu iliĢkiyle bulanıklaĢmıĢ sınırı ve kendi -eğer var ise- politikasını nasıl ürettiği alan analiziyle birlikte araĢtırılmakta ve tartıĢılmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Çağdaş sanat, siyaset, zorunlu göç.

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye