Serbest etkinlikler dersi kazanımlarının gerçekleşme düzeyine ilişkin öğretme görüşleri

Küçük Resim Yok

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışmanın amacı, serbest etkinlikler dersi kazanımlarının gerçekleşme düzeyine ilişkin 4 ve 5. sınıf öğretmenlerinin görüşlerini belirlemektir. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen 28 maddelik beşli Likert tipi bir ölçek aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın evrenini Mardin il merkezindeki 28 İlköğretim Okulu oluşturmaktadır. Bu okullardaki 4 ve 5. sınıf öğretmenlerinin sayısı 137’dir. Araştırma ölçeği bütün öğretmenlere dağıtılmış, ancak 104 öğretmenden geri dönüşüm olmuştur. Bunlardan 86’sı değerlendirmeye alınmıştır. Verilerin çözümlenmesinde aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız örneklem t testi ile tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre, serbest etkinlikler dersi kazanımlarının gerçekleşme düzeyine ilişkin öğretmenlerin görüşleri arasında cinsiyet değişkeni açısından anlamlı fark tespit edilmiştir. Öğretmenler, serbest etkinlikler dersi kazanımlarının gerçekleşme düzeyine ilişkin olumlu görüş belirtmişlerdir. Öğretmenlerin serbest etkinlikler dersi kazanımlarının gerçekleşme düzeyine ilişkin görüşleri çok ve tamamen düzeyinde kabul ettikleri belirlenmiştir. Etkinliklerin seçiminde ve uygulanmasında öğrencilerin sosyo-ekonomik durumları dikkat alınmalı, gerekli araç-gereçler sağlanmalı ve ailelerle işbirliği yapılmalıdır.
The aim of this study is to determine 4th and 5th grade Classroom teachers’ views on the realization level of learning attainments aimed at Free Activities Course. Data for the study was collected with 28 item five-point Likert style scale that was developed by the researchers. Population of the study included 28 primary schools in Mardin city center. There are totally 4th and 5th grade 137 classroom teachers in these schools. The research survey was handed all the teachers in the sample but 104 teachers delivered the survey. Of these surveys 18 were omitted as they were not filled suitably and 86 surveys were evaluated. Means score, standard deviation, independent samples t test and one way ANOVA were utilized to analyze the data. Results with 0,05 were considered statistically significant. The findings revealed statistically significant differences among teachers’ views on the realization level of the learning attainments of Free Activities Course in terms of gender variable. Teachers emphasized positive views toward the realization level of the learning attainments of Free Activities Course. They accepted the views toward the realization level of the learning attainments of Free Activities Course at much and perfect level. In choosing and implementing free activities, socio-economic status of the students should be taken into consideration, necessary equipment should be provided and there should be cooperation with the families.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası

Kaynak

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

44

Künye