RESTORAN ÇALIŞANLARININ İŞ STRESİ VE YAŞAM DOYUMU İLİŞKİSİ

Küçük Resim Yok

Tarih

2017-12-10

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

The Journal of Academic Social Science

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı, restoran çalışanlarının iş stresleri ile yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda veriler Eskişehir’de bulunan birinci sınıf restoran ve özel tesislerde görev yapan 146 işgörenden 2017 Ağustos Eylül ayında toplanmıştır. Elde edilen verilerin yapısal geçerliliğinin sağlanması için doğrulayıcı faktör analizi yapılarak modelin doğrulanması sağlanmaya çalışılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre restoran çalışanların iş stresleri ile yaşam doyumları arasında orta düzeyde negatif bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Diğer bir ifade ile stres düzeyi arttıkça yaşam doyumu azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla oluşturulan hipotez doğrulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre göre uygulayıcılara yönetimsel önerilerde bulunulmuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Stres, İş Stresi, Eskişehir, Yaşam Doyumu, Restoran.

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kodaş D. ve Kodaş, B. (2017). Restoran Çalışanlarının İş Stresi ve Yaşam Doyumu İlişkisi. (The Relationship Between Job Stress and Life Satisfaction of Restaurant Employees). The Journal of Academic Social Science. 5(60), 34-42.