Developing a Scale for Constructivist Learning Environment Management Skills

Küçük Resim Yok

Tarih

2014

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

Problem Durumu: Son yıllarda sıkça tartışılan yaklaşımlardan biri yapılandırmacılıktır. Bu yaklaşımı uygulayan öğretmenlerin temel görevi, öğrenenlerin bilgiyi anlamlandırmasına ve yapılandırmasına teşvik edecek ortam ve olanaklar sağlamaktır. Yapılandırmacı öğrenme ortamları, geleneksel yöntemlerin uygulandığı sınıf ortamlarından oldukça farklıdır. Yapılandırmacı öğrenme ortamlarında öğrencilerin daha fazla sorumluluk almaları ve aktif olmaları gerekmektedir. Öğretmenlerin ise bu ortamın yönetimi konusunda aktif olmaları beklenmektedir. Yapılandırmacı öğrenme ortamındaki uygulamaların başarıya ulaşmasının, öğretmenlerin bu ortamı yönetme becerileriyle doğrudan ilişkilidir. Öğretmenlerin bu ortamı yönetme becerilerinin ne düzeyde olduğunun belirlenebilmesi ise sözü edilen becerileri belirlemede kullanılabilecek ölçme araçlarının geliştirilmesini gerektirmektedir. Yapılandırmacı öğrenme ortamı ile ilgili bazı ölçek geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Fakat alanyazında öğretmenlerin görüşlerine dayalı, öğretmenlerin yapılandırmacı öğrenme ortamını yönetme becerilerine yönelik vesınıf yönetimi süreçlerini kapsayan herhangi bir ölçeğe rastlanmamıştır. Bu nedenle, böyle bir ölçek geliştirme çalışmasına ihtiyaç duyulmuştur. Araştırmanın Amacı: Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında ve liselerde görev yapan öğretmenlerin yapılandırmacı öğrenme ortamını yönetme becerilerinin ne düzeyde olduğunu belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmektir. Araştırmanın Yöntemi: Araştırma, Şanlıurfa il merkezindeki ilköğretim okullarında ve liselerde görev yapan ve tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenen öğretmenlerden oluşan üç farklı çalışma grubu üzerinde gerçekleştirilmiştir. Birinci çalışma grubu, 316 öğretmenden; ikinci çalışma grubu 317 öğretmenden, üçüncü çalışma grubu ise bir ilköğretim okulunun 50 öğretmeninden oluşmuştur. Alanyazın incelemesinden ve kapsam geçerliğine yönelik uzman görüşleri alındıktan sonra 47 maddelik taslak bir ölçek oluşturulmuştur. Ölçeğin yapı geçerliğini ve faktör yapısını belirlemek için birinci çalışma grubu verileri üzerinde Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) uygulanmıştır. Verilerin AFA'ya uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett küresellik testleriyle belirlenmiştir. Faktör sayısının belirlenmesinde ölçüt olarak, Eigen değerinin minimum 1.00 olması ve maddelerin seçiminde ise madde faktör yüklerinin minimum. 32 olması temel alınmıştır. AFA'dan sonra madde analizi yapılmıştır. Her bir maddenin ölçeğin bütünü ile tutarlığını belirlemek için düzeltilmiş madde toplam korelasyonları incelenmiştir. Maddelerin ayırt edicilik gücü ise ilişkisiz örneklemler için t testi ile belirlenmiştir. AFA'da elde edilen faktörlerin doğrulanıp doğrulanmadığına ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için ikinci çalışma grubu verileri üzerinde Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. DFA'da tanımlanan modelin uyumunu değerlendirmede; ?2değerinin serbestlik derecesine oranının ikiden küçük, RMSEA ve SRMR değerlerinin .05'ten küçük, AGFI değerinin .85'ten büyük, CFI ve NNFI değerlerinin .90'ten büyük olması ölçüt olarak kabul edilmiştir. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için ikinci çalışma grubu verileri üzerinde Cronbach alfa katsayısı ve üçüncü çalışma grubu verileri üzerinde ise test-tekrar test güvenirliği katsayısı hesaplanmıştır. Araştırmanın Bulguları: AFA sonucunda, KMO değeri .93 bulunmuş ve Bartlett küresellik testinin sonucu (?2=4349.14; sd=528; p<.001) anlamlı çıkmıştır. Bu sonuçlar, verilerin AFA yapmak için mükemmel düzeyde yeterli olduğunu göstermiştir. Madde faktör yükleri .49 ve üzerinde değerler alan 33 maddeden oluşan ve faktör öz değerleri 1.07 ve üzerindeki değerlere sahip altı faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır.Faktörlere; iletişim ve etkileşim (İE), bağlantı kurma (BK), becerileri geliştirme (BG), süre kullanımı ve değerlendirme (SKD), öğrenme ve öğretme (ÖÖ), öğrenme ortamının düzenlenmesi (ÖOD) şeklinde isimler verilmiştir. Yapılandırmacı Öğrenme Ortamını Yönetme Becerileri Ölçeği (YÖOYBÖ)'nin toplam varyansın %55.40'ını açıkladığı ve bu değerin kabul edilebilir düzeyde olduğu anlaşılmıştır. Birinci faktör ölçeğe ilişkin toplam varyansın % 34.23'ünü, ikinci faktör %5.65'ini, üçüncü faktör %4.74'ünü, dördüncü faktör %4.05'ini, beşinci faktör %3.50'sını ve altıncı faktör %3.25'ini açıklamaktadır. Korelasyon analizinde, hem faktörler arasında hem de faktörler ile toplam puan arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Hesaplanan düzeltilmiş-madde toplam korelasyon katsayıları .33 ve üzerinde bulunmuştur. Bu katsayılar, her bir maddenin ölçeğin bütünüyle tutarlı olduğunugöstermektedir. Alt-üst %27 grup ortalamaları farkına dayalı madde analizinde ise tdeğerleri anlamlı (p<.001) bulunmuştur. Bu sonuç, tüm maddelerin öğretmenleri yapılandırmacı öğrenme ortamını yönetme becerileri açısından ayırt ettiğinin bir göstergesi olarak kabul edilmiştir. Altı faktörlü yapıya ait model DFA ile test edilmiştir. DFA ile hesaplanan uyum indeksleri şöyledir: ?2/sd=1.47, RMSEA=.039, SRMR=.042, AGFI=.86, CFI=.95, NNFI=.94. Uyum indekslerinin kabul edilebilir değerlerin oldukça üzerinde olması, ölçeğin altı faktörlü yapısının doğrulandığını göstermiştir. Ayrıca DFA ile hesaplanan faktör-madde ilişkilerine ait standardize edilmiş çözümleme katsayıları incelenmiştir. Faktörlerin maddeler üzerindeki doğrudan etki katsayıları .50 ve üzerinde,açıklanamayan varyans katsayılarının ise .75' ve altında olduğu belirlenmiştir. Gözlenen tüm faktör-madde ilişkileri anlamlı (p<.01) bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach alpha güvenirlik katsayıları, faktörler bazında .67 ve üzerinde, ölçeğin toplamına yönelik ise .95 bulunmuştur. Bu katsayılar, ölçeğin iç tutarlığının yüksek olduğunu göstermektedir. Test-tekrar test güvenirlik analizinde ise faktörlere yönelik güvenirlik katsayılarının .71 ve üzerinde olduğu, ölçeğin toplamı için .93 olduğu saptanmıştır. Bu katsayılar, ölçek üzerinde zamana bağlı olarak iyi derecede kararlı ölçümlerin yapılabileceğine işaret etmektedir. Araştırmanın Sonuçları ve Öneriler: Geçerlik ve güvenirlik sonuçları, YÖOYBÖ'nün geçerlik ve güvenirlik açısından uygun bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir. Bu ölçeğin Türkiye'deki ilköğretim okullarında ve liselerde görev yapan öğretmenlerin yapılandırmacı öğrenme ortamını yönetme becerilerini ölçmeye uygun olduğu düşünülmektedir. Öğretmenlerin yapılandırmacı öğrenme ortamını yönetme becerilerine yönelik daha ayrıntılı veri toplamak için YÖOYBÖ'nün öğrenci formları geliştirilebilir.
Problem Statement: The success of creating a constructivist learning environment is directly related to teachers' management abilities and therefore scales that evaluate those skills are essential to the process. Given the importance of this subject, the development of scales that address all aspects of the constructivist learning environment should be an assessment priority.Purpose of the Study: The purpose of this study is to develop a scale that will determine elementary andhigh school teachers' management skills within the constructivist learning environment. Methods: The study was conducted on three different study groups composed of teachers working in elementary and high schools located in the city center of Şanlıurfa, Turkey. The groups were determined by the random sampling method. A draft scale composed of 47 items was compiled for use in this study. Exploratory factor analysis (EFA) was applied to evaluate the factor structure of the scale. Item analysis was used to evaluate the consistency of each item within the entire scale and the distinctive quality of each item. Confirmatory factor analysis (CFA) was applied to assess whether the factors obtained as a result of EFA were confirmed or not. The reliability of the scale was calculated by Cronbach's alpha coefficient for internal consistency and test-retest methods. Findings and Results: As a result of EFA, a six-factored structure composed of 33 items, which have factor load values of .49 and above was finalized. Item analysis affirmed that each item was consistent with the entire scale and the distinctive powers of the items were at an acceptable level. CFA indicated that the fit indexes had values significantly above acceptable values, which confirmed the 6-factored structure. The scale's internal consistency coefficient, which was .95, indicated high reliability.Conclusions and Recommendations: The study results showed that this scale was an appropriate instrument to evaluate teachers' management skills within the constructivist learning environment in elementary and high schools in Turkey. A version of this scale for students can be developed to collect more detailed information about the constructivist learning environment management skills of teachers.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Kaynak

Eurasian Journal of Educational Research

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

14

Sayı

54

Künye