Mardin İli Kızıltepe İlçe Merkezinde Yaşayan Evli Kadınların Doğum Sonrası Dönemde Anne Bakımına Yönelik Bildikleri ve/veya Uyguladıkları Geleneksel Yöntemlerin Değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

Mardin İli Kızıltepe İlçe Merkezinde Yaşayan Evli Kadınların Doğum Sonrası Dönemde Anne Bakımına Yönelik Bildikleri ve/veya Uyguladıkları Geleneksel Yöntemlerin Değerlendirilmesi Amaç: Doğum sonu dönemde anne bakımına yönelik yapılan geleneksel uygulamalar önemli bir halk sağlığı problemidir. Bu araştırma, Mardin İli Kızıltepe ilçe merkezinde yaşayan evli kadınların doğum sonrası dönemde anne bakımına yönelik bildikleri ve/veya uyguladıkları geleneksel yöntemlerin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipte olan araştırmanın örneklemini ilçe merkezinde yaşayan evli kadınlardan seçilen 549 kadın oluşturmuş, bunların 527'sine ulaşılmıştır. Araştırmanın verileri; sosyo-demografik özellikler, obstetrik öykü ve doğum sonu dönemde anne bakımına yönelik geleneksel uygulamaların değerlendirildiği soruların yer aldığı bir anketin yüz yüze görüşülerek uygulanması ile toplanmıştır. Veriler, istatistiksel paket programında yüzdelik, ortalama ve ?2 (ki-kare) analizleri ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan kadınların yaş ortalaması 36.77±12.39'dur. %46.7'si doğum yaptıktan sonra geleneksel yöntemlerden herhangi birini kendisine uyguladığını/uygulayacağını bildirmiştir. Kadınların yaşları arttıkça, kendilerinin ve eşlerinin eğitim düzeyi düştükçe, ailelerinin aylık gelir düzeyleri azaldıkça kendilerine yönelik geleneksel yöntem uygulama/uygulayacak olma oranları artmaktadır (p<0.05). Sosyoekonomik düzeyini kötü olarak algılayanlarda ve kendi sağlık durumunu kötüye doğru algılama dereceleri yükseldikçe geleneksel yöntem uygulama artmaktadır (p<0.05). Yaşayan çocuk sayısı fazla olan, hastane dışında doğum yapan, herhangi bir sağlık problemi olduğunda doktora gitme dışında değişik yöntemlerle çözmeye çalışan kadınlarda kendilerine yönelik geleneksel yöntem uygulama/uygulayacak olma oranları yüksek bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Sonuç olarak; bölge kadınlarının doğum sonu dönemde kendilerine yönelik geleneksel yöntem uygulama/uygulayacak olma davranışlarının yüksek oranda olduğu saptanmıştır
Objective: The traditional applications of mother care during the postpartum period are important problems of public health. This research has been carried out to evaluate the traditional methods known and/or applied in mother care in the postpartum period by married women in Kızıltepe, Mardin Province. Material and Method: The samples of the sectional research include 549 married women living in the town center and of the mentioned number 527 women were reached. The data of the research has been collected by sociodemographic characteristics, obstetric history and a questionnaire involving evaluation of traditional applications in mother care in the postpartum period administered face to face. The data has been evaluated using statistical package program by percentages, average and ?2 (chi-square) analysis. Results: The average age of the women involved in the research is 36.77±12.39. 46.7% of whom informed that they had applied one of the traditional methods to themselves. As the women get older, as their and their husbands’ education levels go down and as the average income of the families decrease, correspondingly, the rate of applied or to be applied traditional methods increases (p<0.05). The proportion of application of traditional methods rises among those who regard their socio-economic conditions as bad and among those who think their health is getting worse (p<0.05). The proportion of women self-applying traditional methods was found high among those who had many children, who had given birth not at hospital and among those who sought other ways of treatment when they were ill rather than go to hospital (p<0.05). Conclusion: As a result it has been determined that the attitude towards applying traditional methods in postpartum period is at a high proportion

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Genel ve Dahili Tıp

Kaynak

Fırat Tıp Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

22

Sayı

1

Künye