10-12 yaş öğrencilere uygulanan 8 haftalık eğitsel oyunların motorik özellikler üzerine etkisi

dc.contributor.advisorTürkmen, Mustafa
dc.contributor.authorZurnacı, Yaren Ezer
dc.date.accessioned2023-09-02T12:02:51Z
dc.date.available2023-09-02T12:02:51Z
dc.date.issued2023
dc.departmentMAÜ, Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu tezin amacı 10-12 yaş arası öğrencilere uygulanan 8 haftalık eğitsel oyunlar çalışmalarının motorik özellikler üzerine etkisinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Çalışmaya Mardin Midyat'ta bulunan Barıştepe Ortaokulu'nda 2022-2023 yılında öğrenim gören 25 kişi deney grubu 25 kişi kontrol grubu olmak üzere toplamda 50 öğrenci katılım göstermiştir. Deney grubuna 8 hafta, haftada 3 gün olmak üzere eğitsel oyun oynatılmıştır, kontrol grubunun ise herhangi bir fiziksel aktiviteye katılmaması sağlanmaya çalışılmıştır. Çalışmada öğrencilere boy uzunluğu, kilo, kulaç uzunluğu, otur eriş, dikey sıçrama, sağlık topu atma, 20 m sürat, sağ ve sol el kavrama, reaksiyon testi ölçümleri yapılmıştır. Araştırma kapsamında toplanan verilerin analizinde SPSS 25.0 programı kullanılmıştır. Çalışmada grup içi ve gruplar arası ön test ve son test değerleri karşılaştırılmıştır. İstatiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak belirlenmiş ve veriler etki büyüklüğü (effect size) incelenerek yorumlanmıştır. Yapılan araştırmada ön test ve son test değerlerine bakıldığında boy uzunluğu, kulaç uzunluğu, otur eriş, dikey sıçrama, sağlık topu fırlatma, 20 m sürat, sağ ve sol el kavrama, refleks adet, refleks ortalama süre, yeşili bul adet, dikkatli ol adet, dikkatli ol ortalama süre parametrelerinde her iki grubun istatiksel olarak grup içi anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Yeşili bul ortalama süre ve kilo parametrelerinde her iki grubun grup içi karşılaştırmasında istatiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>0.05). Boy uzunluğu(ön test-son test), kilo(ön test-son test), kulaç uzunluğu(ön test-son test), otur eriş(ön test-son test), dikey sıçrama(ön test), sağlık topu fırlatma(ön test), 20 m sürat(ön test), refleks adet(ön test), refleks ortalama süre(ön test-son test), yeşili bul adet(ön test), yeşili bul ortalama süre(ön test-son test), dikkatli ol adet(ön test),dikkatli ol ortalama süre(ön test) parametrelerinde gruplar arası karşılaştırmada anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0.05). Dikey sıçrama(son test), sağlık topu fırlatma(son test), 20 m sürat(son test), sağ ve sol el kavrama(ön test-son test), refleks adet(son test), yeşili bul adet(son test), dikkatli ol adet(son test), dikkatli ol ortalama süre(son test) parametrelerinde gruplar arası karşılaştırmada istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05).Yapılan eğitsel oyunlar uygulamasının 10-12 yaş grubunda deney grubu lehine farklılıklara katkı sağladığı görülmüştür. Benzer yaş gruplarında yapılan fiziksel aktiviteler ile belirgin bir gelişme gözlemlenmesi yapılan çalışmaların ortak bir özelliği olduğu söylenebilir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to examine the effects of 8-week educational games applied tostudents aged 10-12 on motoric characteristics.A total of 50 students participated in thestudy, 25 of whom were in the experimental group and 25 in the control group, studying atBarıştepeSecondarySchoolinMardinMidyatin2022-2023.Educationalgameswereplayedfor 8 weeks, 3 days a week for the experimental group, while it was tried to ensure that thecontrolgroupdidnotparticipateinanyphysicalactivity.Inthestudy,students'height,weight,stroke length, sit and reach, vertical jump, medicine ball throwing, 20 m speed, right and lefthand grip, reaction test measurements were made.SPSS 25.0 program was used in theanalysisofthedatacollectedwithinthescopeoftheresearch.Inthestudy,pre-testand post-testvalueswerecomparedwithinandbetweengroups.Thestatisticalsignificancelevelwas determined as p<0.05 and the data were interpreted by examining the effect size.In theresearch, when the pre-test and post-test values are examined, height, stroke length, sitreach, vertical jump, medicine ball throwing, 20 m speed, right and left hand grip, reflexnumber, reflex average time, find green number, be careful number,be careful with theaverage time, there was a statistically significant difference between the two groups in themeantimeparameters.(p<0.05).Nostatisticallysignificantdifferencewasfoundinthe in-group comparison of both groups to find the green mean time and weight parameters(p>0.05).Height(pretest-posttest),weight(pretest-posttest),strokelength(pretest-posttest),sitandliedown(pretest-posttest),verticaljump(pretest),throwingmedicineball(pretest-posttest)test),20msprint(pretest),numberofreflexes(pretest),reflexmeantime(pretest-posttest),findingthegreennumber(pretest),timetofindthegreenmean(pretest-posttest), Be careful number (pretest), be careful with the mean time (pretest)parameters did not show a significant difference when compared between groups(p>0.05).Vertical jump (post test), throwing medicine ball (post test), 20 m sprint (post test),rightandlefthandgrip(pretest-posttest),reflexnumber(posttest),findgreennumber(posttest) , be careful number (post test), be careful mean time (post test) parameters, astatistically significant difference was found in the comparison between groups (p<0.05). That the educational games application contributed to the differences in favorof the experimental group in the 10-12 age group.It was observed that the educationalgamesapplicationcontributedtothedifferencesinfavoroftheexperimentalgroupinthe 10-12agegroup.en_US
dc.identifier.endpage84en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=j_Fjwp4JS4mk97Puqti8ruckyh3xMBCfaJvgl362cMIOQcZnlc3SqPgQ7HBgCOF9
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/3619
dc.identifier.yoktezid801856en_US
dc.institutionauthorZurnacı, Yaren Ezer
dc.language.isotren_US
dc.publisherMardin Artuklu Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSporen_US
dc.subjectSportsen_US
dc.title10-12 yaş öğrencilere uygulanan 8 haftalık eğitsel oyunların motorik özellikler üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of 8-week educational games applied to 10-12 years old students on motoric featuresen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
801856.pdf
Boyut:
3.76 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text