Ortaokul öğrencilerinin duygusal zekâ düzeyleri ile dil öğrenme stratejisi arasındaki ilişkisinin değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin duygusal zekâ düzeylerini ve dil öğrenme stratejilerini belirlemek; öğrencilerin duygusal zekâ düzeyleri ile yabancı dil öğrenme stratejileri arasındaki ilişkinin değerlendirmektir. Araştırmada, katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek için "Bilgi Formu" duygusal zekâ düzeylerini belirlemek için "Duygusal Zekâ Ölçeği" ve yabancı dil öğrenme stratejilerini belirlemek için "Dil Öğrenme Stratejileri Envanteri" kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul ili Ümraniye ilçesi sınırları içindeki ortaokulda bulunan 408 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise kolay örnekleme yoluyla rastgele belirlenen 408 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırma betimsel ve ilişkisel bir araştırma olarak tasarlanmıştır. Verilerin analizi için SPSS programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda alınan verilere göre öğrencilerin duygusal zekâ düzeyleri ortalama bir seviyededir (X=92,49). Dil öğrenme stratejileri ölçeğinden alınan verilere göre öğrencilerin dil öğrenme stratejilerini kullanım seviyesi orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir (X=3,10). En çok tercih edilen dil öğrenme stratejisi ise üst bilişsel stratejilerdir. Öğrencilerin duygusal zekâ düzeyleri ve dil öğrenme stratejileri durumu arasındaki ilişki değerlendirildiğinde pozitif yönlü ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişkinin mevcut olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Duygusal zekâ düzeyleri ve dil öğrenme stratejileri kullanımlarının demografik bilgilere göre farklılık durumu incelenmiştir. Araştırmanın sonuçları ilgili literatür konularıyla tartışılmıştır.
The aim of this research is to determine the emotional intelligence levels and language learning strategies of secondary school students; To evaluate the relationship between students' emotional intelligence levels and foreign language learning strategies. In the research, the "Information Form" was used to determine the demographic characteristics of the participants, the "Emotional Intelligence Scale" to determine the emotional intelligence levels, and the "Language Learning Strategies Inventory" to determine the foreign language learning strategies. The universe of the research consists of 408 students in the secondary school within the borders of Ümraniye district of Istanbul. The sample of the study consists of 408 students randomly determined by easy sampling. This research was designed as a descriptive and relational research. SPSS program was used for data analysis. According to the data obtained as a result of the research, the emotional intelligence levels of the students are at an average level (X=92.49). According to the data obtained from the language learning strategies scale, the level of use of language learning strategies by the students was moderate (X=3.10). The most preferred language learning strategy is metacognitive strategies. When the relationship between students' emotional intelligence levels and language learning strategies status was evaluated, it was found that there was a positive and statistically significant relationship. Emotional intelligence levels and the use of language learning strategies according to demographic information were examined. The results of the research were discussed with the relevant literature topics.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Duygusal Zekâ, Ortaokul, Yabancı Dil Öğrenme Stratejileri, Emotional Intelligence, Language Learning Strategies, Secondary School, Eğitim ve Öğretim, Education and Training

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye