The place of Aesthetic In Sabrei Sulivany- novels.

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2014

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmanın başlığı "Kürt yazar Sabrei Sullivany Romanlarında Yeri Estetik" dir. Bu konu özellikle Kürt edebiyat önemli bir role sahiptir; Bu nedenle modern akademik ve eleştiri araştırma için bir araç haline gelmiştir. Bu çalışmada, araştırmacı anlatıcı anlatı sanatı ve nasıl bu eleman romanlarında yazar tarafından kullanılan temel bir unsur olarak yer elemanı ile ilgilenen bir şekilde araştırmak için çalıştı. Araştırma bir giriş ve sonuca ek olarak üç bölümden oluşmaktadır. bilim, felsefe ve sanat arasındaki estetik Birinci bölümde. bölüm kavramını bilim ve felsefe, sanat ve doğa ve güzellik estetik ve anlatı sanatı olarak estetik arasındaki estetik, estetik tanımını araştırmak vardır. İkinci bölümde üç bölümden oluşmaktadır. , Deyimsel felsefi ve estetik perspektiften dilbilim, gelen yerlerin türleri kavramı ve tanımı ile birinci bölümü ilgilenir. doğa ve sanat açısından yerlerde türlerine farklı bilim adamları ve eleştirmenlerin görüşleri İkinci bölümde, ise romanın içinde yer kavramı, Kürt ve uluslararası edebiyat eleştirisi içinde yer kavramı ile Bu bölümün üçüncü bölümü ve Kürt ve uluslararası anlatı eleştiri yerinde kavramı. pratik bir şekilde Sabrei Sullivany romanlarında yer son bölüm ilgilenir. gerçek bir yer ve edebi bir yerde: Burası iki farklı türde ayrıldı. Gerçek bir yer, doğal ve yapay yerlere bölündü. Son olarak, araştırmanın ana sonuçları araştırma sonunda söz edilmiştir.
إ ٖ ا ايبشح ٖٛ بعٓٛإ (اشتاطٝكا المهإ ة رٚاٜات (صبرٟ شًٝفاْٞ ) ). لمٛضٛع ايبشح اُٖٝت٘ ة الأدبٝات ايهٛرد١ٜ له ا اصبح ادا٠ يًبشح ايٓكدٟ ٚا ناديمٞ ابزدٜد ٚبصٛر٠ خاص١ ة (ايرٚاٜات). ساٚيٓا َٔ خلاٍ ٖ ا ايبشح بٝإ نٝف١ٝ تعاٌَ ايراٟٚ َر عٓصر المهإ نعٓصر أشاشٞ يًفٔ ايرٚا٥ٞ ٚنٝف١ٝ اشتعُاٍ ٖ ا ايعٓصر. ٜتهٕٛ ٖ ا ايبشح َٔ َكد١َ ٚثلاث١ فصٍٛ اضاف١ الى ْتا٥ر ايبشح. ايفصٌ الأٍٚ: ٜتُشٛر سٍٛ ا شتاطٝكا بين ايعًِ ٚايفًصف١ ٚايفٔ، سٝح تم ابسدٜح عٔ َفّٗٛ ٚتعرٜف ا شتاطٝكا، ا شتاطٝكا بين ايعًِ ٚايفًصف١، ٚاشتاطٝكا ايفٔ َٚفّٗٛ ايفٔ ٚجماٍ ايطبٝع١ ٚايفٔ، ٚا شتاطٝكا ة ايٓص ايرٚا٥ٞ. ايفصٌ ايجاْٞ: تم تكصِٝ ٖ ا ايفصٌ الى ثلاث١ َباسح: تطرقٓا ة المبشح الأٍٚ: َٓ٘ الى المهإ نُفّٗٛ ٚتعرٜف ٚأْٛاع المهإ َٔ ايٓاس١ٝ ايًػ١ٜٛ ٚا صطلاس١ٝ ٚايفًصف١ٝ ٚايف١ٝٓ. ٚة المبشح ايجاْٞ: تعرضٓا إلى لرا٤ بعض ايعًُا٤ ٚايٓكاد سٍٛ أْٛاع المهإ بعهٌ عاّ َٔ ْاس١ٝ ايطبٝع١ ٚايفٔ. أَا ة المبشح ايجايح: فتٓاٚيٓا فٝ٘ َفّٗٛ المهإ ة ايرٚا١ٜ َٚفّٗٛ المهإ ة ايٓكد الأدبٞ (ايعالمٞ ٚايهٛردٟ) َٚفّٗٛ المهإ ة ايٓكد ايرٚا٥ٞ (ايهٛردٟ ٚايعالمٞ). ايفصٌ ايجايح: خصصٓاٙ يًشدٜح عٔ المهإ بعهٌ عًُٞ ة رٚاٜات (صبرٟ شًٝفاْٞ) سٝح تم تكصِٝ المهإ إلى ْٛعين (المهإ ايٛاقعٞ ٚالمهإ الأدبٞ). المهإ ايٛاقعٞ تم تكصُٝ٘ بعهٌ عاّ الى (طبٝعٞ َٚصطٓر). ٚة ختاّ ايبشح تم ا ظار٠ الى ابرز ايٓتا٥ر ايتي تٛصٌ ايٝٗا ايباسح َٔ خلاٍ ٖ ا ايبشح

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

MOHAMMED GHAFFAR, N. (2014). The place of Aesthetic In Sabrei Sulivany- novels. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mardin Artuklu Üniversitesi, TYDE