Zâhid Bin Muhammed'in Kitâb-ı Şem'î ve Sürûrî 'Alâ Dîvân-ı Hâfız adlı eseri (vr.201b-225a arası inceleme- metin)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Osmanlı döneminde meşhur İran şairi Hâfız-ı Şirâzî'nin Dîvân'ına pekçok şerh yapılmıştır. Şem'î, Sürûrî, Sûdî ve Konevî bu dîvâna şerh yazan kişiler arasındadır. Zâhid bin Muhammed ise Şem'î ve Sürûrî'nin şerhlerini bir araya getiren bir mürettiptir. Bu çalışmada ?afız-ı Şirâzî Dîvânı'na Şem'í ve Sürurí'nin yapmış olduğu şerhlerin Zahid bin Muhammed tarafından bir araya getirilerek derlenen metnin "201b-225a" varakları arası transkripsiyonlu şekliyle yazılmış olup incelenmiştir. Eserin bilinen tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi Nuruosmaniye 3962 numarada kayıtlıdır. Bu çalışmayla Hâfız'ın gazellerine Şem'î ve Sürûrî tarafından yapılan şerhlerin bir arada değerlendirilebilmesine imkân sağlayan bu eserin bir bölümü açığa çıkarılmış ve Zâhid bin Muhammed'in eseri tertip etme şekli ortaya konmaya çalışılmıştır. Tarafımızdan yapılan çalışma metnin sadece bir bölümü olup eser bir bütün olarak değerlendirilememiştir. Metnin tamamının çeviriyazısının yapılması neticesinde eser daha iyi bir biçimde incelenip daha doğru sonuçlar ortaya konulabilecektir.
It is known that many commentaries were made on the Dîvân of the famous Iranian poet Hâfız-ı Şirâzî during the Ottoman period. Şem'î, Sürûrî, Sûdî and Konevî are among the authors who wrote commentaries on this Dîvân. Zahid bin Muhammad is the person who compiled the commentaries of Şem'î and Surûrî in his work. In this study, the folios between 201b-225a in the manuscript of Zahid bin Muhamed's work has been written in transcribed form and analysed. The only known copy of the manuscript is registered at Suleymaniye Library Nuruosmaniye 3962 catalog number. With this thesis, a part of this work which enables the review of the commentaries made by Şem'î and Sürûrî to Hâfız's ghazals was revealed and it was tried to put out Zahid bin Muhammad's compilation method in his work. The thesis written by us is only a part of the text and the work could not be considered as a whole. As a result of the transcription of the entire text, the work will be examined in a better way and more accurate results will be revealed.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Şerh, Hâfız-ı Şirâzî, Dîvân, Şem'î, Sürûrî, commentary, Hâfiz-i Shirazi, Divan, Shem'i, Sururi İÇİNDEKİLER, Türk Dili ve Edebiyatı, Turkish Language and Literature, Divan edebiyatı, Divan literature, Divanlar, Divans, Eski Türk edebiyatı, Old Turkish literature, Hafız-ı Şirazi, Hafız-ı Şirazi, Türk edebiyatı, Turkish literature, Zaid, Zaid

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye