Evaluation inflammatory markers of hemogram parameters in primary ovarian insufficiency

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Turkish journal of obstetrics and gynecology

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Objective: In most of primary ovarian insufficiency (POI) cases, etiologic factors have not been fully elucidated. Recent studies have revealed that inflammatory agents play an important role in the etiopathogenesis of POI. Therefore, the aim of this study was to investigate the role of inflammatory markers of hemogram parameters in POI. Materials and Methods: The study compared 47 healthy women and 47 women diagnosed as having POI retrospectively by scanning electronic and written recording systems. Complete blood counts, day-3 hormone profiles levels of all subjects were analyzed. The neutrophil-lymphocyte ratio (NLR), red cell distribution width (RDW), platelet ratio (RPR), platelet lymphocyte ratio (PLR), and mean platelet volume (MPV) mean platelet lymphocyte ratio (MPLR) were calculated from the complete blood count parameters. Results: White blood cell and MPV values, platelet, and lymphocyte counts were significantly higher in the POI patients (p<0.001, p=0.042, p=0.038, p=0.049, respectively), RPR was significantly lower than the control group (p=0.011), but there were no significant differences in hemoglobin, RDW, NLR, PLR, and MPLR (p=0.454, p=0.057, p=0.635, p=0.780, p=0.126, respectively). The neutrophil count of the study group was higher than in the control group (p=0.057). Bivariate correlation analyses showed no correlations between blood parameters and hormone levels. The area under the receiver operating characteristic curve for RPR in POI was 0.652, with a threshold value 0.053, sensitivity=63% and specificity=63. Conclusion: Inflammatory markers of hemogram detected higher in patients with POI then control subjects.
Amaç: Pek çok primer ovaryen yetersizlik (POI) olgusunda yeterli etiyolojik değerlendirme yapılmamaktadır. Mevcut çalışmalar POI etyopatogenezinde enflamatuvar belirteçlerin rolü ololduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın amacı POI hastalarında hemogram parametrelerindeki enflamatuvar belirteçlerinin rolünü araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmada 47 sağlıklı kadın ile 47 POI hastası kadının hastane kayıtları retrospektiif olarak karşılaştırılmıştır. Hemogram, ve 3. gün bakılan hormon profilleri değerlendirilmiştir. Hemogram bulgularından elde edilen nötrofil lenfosit oranı (NLR), eritrosit dağılım genişliği (RDW) platelet oranı (RPR), platelet lenfosit oranı (PLR) ve ortalama platelet hacmi (MPV) ortalama platelet lenfosit oranı (MPLR) hesaplanmıştır. Bulgular: Lökosit ve ortalama MPV değerleri, platelet ve lenfosit sayıları POI hastalarında daha yüksek saptanmıştır (sırası ile p<0,001, p=0,042, p=0,038, p=0,049), RPR ise kontrol grubuna göre daha düşük saptanmıştır (p=0,011). Hemoglobin, RDW, NLR, PLR ve MPLR (p=0,454, p=0,057, p=0,635, p=0,780, p=0,126) açısından ise fark saptanmamıştır. Hasta grubunda nötrofil sayısı daha yüksek bulunmuştur (p=0,057). Bivariate korelasyon analizlerinde hemogram parametreleri ile hormonal düzeyler arasında bir korelasyon saptanmamıştır. POI hastalarında RPR için eğri altında kalan alan 0.652, sensitivite: %63 and spesifite: 63 bulunmuştur. Sonuç: POI olgularında hemogramda enflamasyonda artan belirteçler kontrol grubuna göre daha yüksek saptanmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Primary ovarian insufficiency, inflammation, hemogram, Primer ovaryen yetersizlik, enflamasyon, hemogram

Kaynak

Turkish journal of obstetrics and gynecology

WoS Q Değeri

N/A

Scopus Q Değeri

N/A

Cilt

17

Sayı

1

Künye

Demir, B., Sarıdaş Demir, S., Özkan Karacaer, K., Paşa, S., & Sılan, F. (2020). Evaluation inflammatory markers of hemogram parameters in primary ovarian insufficiency. Turkish journal of obstetrics and gynecology, 17(1), 9–14. https://doi.org/10.4274/tjod.galenos.2019.09476