ÖĞRETMENLERİN POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE ALGILARININ İŞ DOYUMLARI VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin olumlu psikolojik sermaye algılarının, iş doyumu ve örgütsel bağlılık düzeyleri üzerindeki etkisini belirlemektir. Betimsel nitelikte ve ilişkisel tarama modelindeki bu araştırmanın örneklemini, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Diyarbakır il merkezindeki resmi ve özel ilköğretim okullarında görev yapan 900 öğretmen oluşturmaktadır Araştırmada veri toplama araçları olarak Luthans, Youssef ve Avolio, (2007) tarafından geliştirilen "Psikolojik Sermaye Ölçeği"; Weiss, Dawis, Lofquist ve England, (1967) tarafından geliştirilen Minnesota ?ş Doyum Ölçeği ve Üstüner (2009) tarafından geliştirilen "Öğretmenler için Örgütsel Bağlılık Ölçeği" kullanılmıştır. Elde edilen verileri analiz etmek amacıyla SPSS paket programı ile parametrik ve non-parametrik testler uygulanmış, AMOS programı ile model oluşturulmuş ve böylece öğretmenlerin psikolojik sermaye algılarının, iş doyumları ve örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma bulguları incelendiğinde; öğretmenlerin psikolojik sermaye algılarının "yüksek" düzeyde, iş doyumları ve örgütsel bağlılıklarının ise "orta" düzeyde olduğu belirlenmiştir. Yapısal eşitlik modellemesi aracılığı ile yapılan analiz sonuçlarına göre, öğretmenlerin psikolojik sermaye algılarının, iş doyumu ve örgütsel bağlılık düzeylerini pozitif yönde etkilediği ve anlamlı bir şekilde yordadığı; ayrıca aracılık testi sonuçlarına göre iş doyumunun, psikolojik sermaye ile örgütsel bağlılık arasında aracılık etkisinin olduğu tespit edilmiştir
The aim of this study is to assess the influence of perceived positive psychological capital of primary school teachers on their job satisfaction and organizational commitment level. The research sample, which falls in descriptive and relational screening model, is 900 teachers working in primary schools in the city of Diyarbakır during 2012-2013 educational year Psychological Capital Scale, developed by Luthans et al. (2007), Minnesota Satisfaction Questionnaire, developed by Weiss et al. (1967), and Organizational Commitment Questionnaire for Teachers, developed by Üstüner (2009) were usedas data collection tools parametric and nonparametric tests were applied through SPSS to analyse collected data, and a model was developed through AMOS program in order to assess the effect of perceived psychological capital of teachers on their job satisfaction and organizational commitment level. Results of descriptive and basic analyses show that teachers’ perception of psychological capital is “high”; the level of job satisfaction and organizational commitment of teachers is “intermediate”. Results of structural equation modelling indicate that teachers’ perception of psychological capital positively influences and significantly predicts their job satisfaction and organizational commitment. According to the results of mediation test, job satisfaction has mediation effect between psychological capital and organization commitment.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası

Kaynak

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

16

Sayı

62

Künye