YAVUZ BÜLENT BÂKİLER'İN "SENİNLE" ADLI ŞİİR KİTABININSÖZ VARLIĞI*

Küçük Resim Yok

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

Dillerin söz varlığı denince akla bir dildeki kelimelerin tamamı gelir. Ancak söz varlığını basit bir terim şeklinde, kelimeler bütünü olarak anlamak ve yorumlamak da doğru değildir. Söz varlığı dili kullanan toplumun kültürünü, düşünce yapısını, dünya görüşünü yansıtan en önemli araçtır. Başka bir deyişle söz varlığı, bir dilde sadece bir takım seslerin bir araya gelmesiyle kurulmuş simgeler olarak değil, aynı zamanda o dili konuşan toplumun kavramlar dünyası, maddi ve manevi kültürünün yansıtıcısı, dünya görüşünün bir kesiti olarak da düşünülmelidir. Çalışmamıza konu olan Yavuz Bülent Bâkiler"in "Seninle" adlı şiir kitabı içinde 30 adet şiir yer almaktadır. Bu şiirlerde toplam 3311 söz kullanılmıştır. Bu sözler öncelikle, "anlamlı kelimeler" ve "görevli kelimeler" olmaları bakımından asıl sözler ve yardımcı sözler şeklinde iki grupta incelenmiştir. Asıl sözler içerisinde isimler, sıfatlar, zamirler, zarflar, fiiller ve ikilemeler değerlendirilmiş; yardımcı sözler içerisinde ise çekim edatları, bağlama edatları, kuvvetlendirme edatları, soru edatları, ünlemler, karşılaştırma-denkleştirme edatları, cevap edatları vb. değerlendirilmiştir. Ayrıca her söz; asıl söz ya da yardımcı söz alma özelliliğine göre kategorize edildikten sonra bu sözlerin köken bilgileri ve somut-soyut olma durumları tespit edilmiştir. Diğer taraftan her grupta kullanım sıklığı en fazla olan sözler de belirtilmiştir. Bu çalışmada elde edilen verilerin yorumlanmasıyla şiirlerin kaleme alındığı dönemde kullanılan dilin özellikleri, dildeki yerli ve alıntı söz oranı, alıntıların en çok hangi dilden olduğu ve ayrıca şiirlerin vücuda geldiği toplumla ilgili ipuçları hakkında tespitlerde bulunulmuştur.
When we talk about vocabulary of languages, then all words come into question. Yet this interpreting of vocabulary as a sum of words or as a simple term is not true. Vocabulary (lexicology) is the most crucial instrument that reflects the culture, mentality and conception of world of a society. In other words, vocabulary is not only symbols that are randomly formed by sounds, but also is a reflector of the society"s conception and moral-material culture as well as a profile of world view. The book ,,With you" by Yavuz Bülent Bakiler, that is subject to our study, includes 30 poems. 3311 words in total are used in those poems. Those words are primarily analysed into two groups as ,,main word" and ,, subsidiary word" in the way of their being ,,expressive words" and ,,functionary words". Among the main words, nouns, adjectives, pronouns, adverbs, verbs and reduplications are deemed whereas ending particles, formation particles, enriching particles, interrogatives, interjections, comparision-equalisation particles and replication particles are deemed as subsidiary words. Main word every word is categorised by their genre such as noun, adjective, pronoun, adverb, verb and subsidiary word. Then the origins and the condition of being abstract and concrete of those words are determined. On the other hand, the most used words in every group are indicated. In this study, by examining the data acquired, features of the used language in its own era, the proportion of authentic or borrowed words, the language, from which words borrowed, and hints about the society, in that poems are come up, are determined.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası

Kaynak

Turkish Studies (Elektronik)

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

8

Sayı

4

Künye