Gazelden Gazeteye: Âmid-i Sevdâ (İnceleme-Metin)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Yazarlar

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Sonçağ Yayınları

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
CC0 1.0 Universal

Özet

Gazete, süreli olarak yayınlanan ve güncel olanı; gelenekle beraber iĢleyen, yorumlayan ve kitlelere sunan bir medya aracıdır. Tarihler 1831'i gösterirken Takvîm-i Vekâyi'nin yayın hayatına girmesiyle beraber gazetenin de Osmânlıdaki serüveni baĢlamıĢtır. Zaman geçtikçe farklı isim ve Ģekillere bürünen gazete, II. MeĢrûtiyet'in ilanından sonra geçen kısa sürede yayın dünyasında sayısı 200'ü aĢkın geniĢ bir aileye dönüĢmüĢtür. Âmid-i Sevdâ gazetesi tarihler 7 ġubat 324 (20 ġubat 1909)'u gösterirken ilk sayısıyla okuyucunun karĢısına çıkmıĢtır. Ali Emîrî tarafından neĢredilen gazetenin imtiyaz sahibi ve müdürü koltuğunda ġükrî-i Âmidî oturmaktadır. Ġlk sayısından itibaren gazetenin kapak sayfasında "Vaùan ve milletiñ menÀfiʿine òÀdim ve meslegimize muvÀfıú ÀåÀr maʿa'l-memnÿniyye úabÿl edilir" ifadesi yer almıĢtır. Bu da gazetenin nasıl bir yayın politikasını takip edeceğine iĢaret etmektedir. Toplam altı sayı yayınlanmıĢ olan gazetenin niteliği "ʿĠlmí, fenní, ictimÀʿí, edebí gazetedir" ifadesinde gizlidir. Gazete Arap alfabesiyle matbu olarak yayınlanmıĢtır. Baskı yeri Matba'a-i Âmidî'dir. Matba'anın adresi "Düyÿn-ı ʿUmÿmiye CivÀrında SulùÀn Mektebi Soúaàında, Numro 13" olarak verilmiĢtir. Gazetenin içeriğinde Âmid'in tarihinden meĢhurlardan birinin vefat haberine, beyitten gazele, edebî tartıĢmalardan ilmî temel kaynak eserlerin içeriklerine kadar birçok konuda yazı ve Ģiire tesadüf edilmiĢtir. Ġlginçtir ki, gazetede yer alan yazı ve Ģiirlerin epey bir kısmının yazar ve Ģairi Ali Emîrî'dir.

Açıklama

...

Anahtar Kelimeler

Ali Emîrî, tezkire, şair, eski Türk edebiyatı, Âmid-i Sevdâ, şiir.

Kaynak

Gazelden Gazeteye: Âmid-i Sevdâ (İnceleme-Metin)

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Oktay, Adnan. (2018). Gazelden Gazeteye: Âmid-i Sevdâ (İnceleme-Metin). (Ed. Abdulsamet Özmen). ISBN: 9786057539243. Ankara: Sonçağ Yayınları. Toplam Sayfa: 347