ÖĞRETMEN ADAYLARININ SU HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE KAVRAM YANILGILARI

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Turkish Studies (Elektronik)

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma, öğretmen adaylarının cinsiyete, okudukları bölüme, öğrenim gördükleri sınıfa göre ve su hakkındaki bilgi düzeyleri ile kavram yanılgılarını incelemek amacı ile yapılmıştır. Çalışma, 2018 yılında Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi’nde okuyan fen bilgisi ve kimya öğretmen adayları (N=87) ile yapılmıştır. Bu çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Su Bilgisi Testi (SBT) kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan bu test, suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri ile ilgili toplam 57 madde olarak yazılmış ve geliştirilmiştir. Geliştirilen testin geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Testin madde güçlük ve ayırt edicilik indisleri hesaplanmıştır Yapılan analiz sonucunsa madde ayırt edicilik ve güçlük indisleri 0,20’den düşük olan 26 madde testten elenmiştir. Geriye kalan diğer 31 madde ise SBT’de kullanılmıştır. Testin KR-20 güvenirliği 0,79’dur. Verilerin değerlendirilmesi için yüzde ve frekans değerleri çıkartılmıştır. Elde edilen testin bulgularına göre öğretmen adaylarının su hakkındaki bilgi seviyelerinin yüzde 50’ye yakın olduğu ve su hakkında kavram yanılgı oranlarının çok olduğu görülmüştür. Ayrıca cinsiyete, okudukları bölüm ve bulundukları sınıfa göre yapılan incelemeye göre de benzer sonuçların olduğu söylenebilir. Öğretmen adaylarının en çok “Suyun sıcaklığı artıkça içinde çözünen gazların miktarı artar”, “Su ile tuz (NaCI) karıştırıldığında aralarında kimyasal bir reaksiyon gerçekleşir ve tuz parçalanır”, “Kar ve yağmur suları doğada bulunan en saf sulardır”, “Su tüm sıvı haldeki maddelerle karışır”, “Su net bir dipol momente sahiptir”, “Bir insanın biyolojik ihtiyaçlarını karşılaması ve yaşamını sürdürebilmesi için, günde en az 1 litre su tüketmesi gerektiği kabul edilir” gibi maddelerde kavram yanılgıları taşıdıkları görülmüştür. Bu bulgulardan hareketle araştırmacı ve uygulayıcılar için bazı öneriler verilmiştir.
This study was conducted to investigate the misconceptions and knowledge levels of teacher candidates about water according to gender, the field they studied and the class they were in. The study was conducted with science teacher candidates (N = 87) studying at Dicle University Ziya Gökalp Faculty of Education. Survey method was used in this study and as data collection tool, Water Information Test (SBT) was used. This test, prepared by the researchers, has been written and developed as a total of 57 items related to the physical, chemical and biological properties of water. The validity and reliability analyzes of the developed test were performed. As a result of item analysis, the difficulty and distinctive indices of the items were obtained. 26 items were excluded from the test. The remaining 31 items were used in SBT. The KR-20 reliability of the test was 0.79. The percentage and frequency values were calculated for data evaluation. According to the findings of the test, it was seen that the level of knowledge of the prospective teachers about water was close to 50 percent and the misconceptions about water were very high. It can also be said that there are similar results according to the gender, the department and the class they study. Teacher candidates have been mostly found to carry misconceptions on such items as "The amount of dissolved gases increases, as the temperature of the water increases.", "When water and salt (NaCl) are mixed, a chemical reaction takes place and the salt disintegrates.", "Snow and rainwater are the purest waters in nature.", "Water is mixed with all liquid substances.", "Water has a clear dipole moment.", "It is accepted that a person should consume at least 1 liter of water per day in order to meet his biological needs and to survive." Based on these data, some suggestions were given to the researchers and practitioners.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

su, su bilgisi, su kavram yanılgıları, öğretmen adayı., water, water knowledge, water misconceptions, teacher candidates

Kaynak

Turkish Studies (Elektronik)

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

13

Sayı

27

Künye

ÇAKMAK M,ÇAKMAK R,TOPAL G (2018). ÖĞRETMEN ADAYLARININ SU HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE KAVRAM YANILGILARI. Turkish Studies (Elektronik), 13(27), 385 - 404. Doi: 10.7827/TurkishStudies.14496