Süreyya Evren'in "Postmodern Bir Kız Sevdim" ve "Ur Lokantası" adlı romanlarının söz dizimsel incelemesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmamızda son dönem postmodern yazarlarımızdan Süreyya EVREN'in "Postmodern Bir Kız Sevdim ve Ur Lokantası" adlı romanları, söz dizimi açısından incelenmiştir. Araştırmanın temel amacı, bu romanlardan hareketle Türkçe söz diziminde cümlenin öğeleri, cümle çeşitleri ve kelime grupları ile ilgili özellikleri ortaya koymaktır. Araştırma, dil bilgisinin söz dizimi alanıyla ilgilidir. Çalışmamızda dil bilimcilerin söz dizimi ile ilgili araştırmaları temel çerçeve olarak alınmıştır. Farklı kaynaklar ve romandaki örnekler de göz önüne alınarak bir sınıflandırma yapılmıştır. Çalışma, son dönem postmodern Türk romanına ait örneklerden hareketle,söz dizimi ile ilgili tespitler ortaya koymayı amaçlayan metin merkezli bir çalışmadır. Postmodern çerçeve ve Türk edebiyatında postmodern gelişim evreleri de işlenmiştir. Söz dizimi ve dil açısından farklılık gösteren eserlerimizin incelemeleri hem modern hem de postmodern açıdan yorumlanmaya çalışılıp sunulmuştur. Çalışmamız üç ana başlıktan oluşmaktadır. Çalışmanın birinci başlığında kelime grupları ve bu grupların yapısı ile ilgili durumlar ortaya konmuş ve bu durumlar eserlerden seçilen örneklerle somutlaştırılmıştır. Çalışmamızın ikinci başlığında cümle çeşitleri genel özellikleriyle tanıtılmış ve eserlerden örneklendirilmiştir. Üçüncü ana başlıkta ise cümle ve cümle öğeleri ile ilgili belirlemeler yine eserlerden seçilen örnekler üzerinde gösterilmiştir. Son olarak da sonuç , ekler ve eserlerde yararlanılan kaynaklara yer verilmiştir.
In this study , the novels "I loved a Postmodern girl and the UR restaurant" by Süreyya Evren , one of ourrecent postmodern writers, have beenanalyzed in terms of syntax. Withreference to thesenovels, the main goal of this research is to present the features related to parts of sentence, sentencetypes and phrases in Turkish syntax. The research is about the syntax field of grammar. In our study, the research of linguists on syntax has beentaken as the basicframework. A classification has been donebyconsideringdifferent sources and the samples in the novels as well. Based on the samplesbelonging to the recent postmodern Turkish novels , the study is a text-centered study whichaims to present the findings related to syntax. Postmodern framework and Postmodern develepmentalstages in Turkish literature have beenaldocovered. Our Works thatdiffer in terms of syntax and language have beenpresentedbybeinginterpreted in both Modern and Postmodern terms. Our study consists of three main topics. In the firsttitle of the study, the wordgroups and the situations related to the structure of thesegroupswerepresented and these situations were concretized with exampless electedfrom the works. In the secondtitle of our study, sentencetypes are introducedwiththeir general features and exemplifiedfrom the works. In the third main title, the determinations about the sentence and sentenceelements are shown on the examplesselectedfrom the works. Finally, the sources used in results, appendices and works are included.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Türk Dili ve Edebiyatı, Turkish Language and Literature, Dilbilgisi, Grammar, Evren, Süreyya, Evren, Süreyya, Kelime grupları, Word groups, Postmodern, Postmodern, Roman, Novel, Söz dizim, Syntax

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye