Gelişmekte Olan Ülkelerde Politik Ekonomi, İklim Değişikliği Ve Tarım İlişkisinin Dinamik Panel Veri Analizi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Tarım Ekonomisi Derneği

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı poltk ekonomnn referans çerçeves çersnde gelşmekte olan ülkelerde klm değşklğ ve tarım lşksn amprk olarak sınamaktır. Taşkınlar, çölleşme, verml toprakların kaybı, su kıtlığı, kuraklık, denz sevyesnde yükselme gb klm değşklğnden kaynaklı olaylar, nsan yaşamını ekonomk, syasal ve sosyal açıdan olumsuz etklemektedr. Küresel kamusal br mal olan doğal çevrenn korunması amacıyla klm değşklğ le mücadele stratejlernn hayata geçrlmes uluslararası şbrlğ le mümkün görünmektedr. Fakat brçok gelşmekte olan ülkede devlet kapastesnn sınırlılığı bu şbrlğne olanak tanımamaktadır. Bu şbrlğn engelleyen faktörlerden br gelşmekte olan ülkelern üretm yapısıdır. Ntekm gelşmekte olan ülkelern üretm, tüketm ve bölüşüm lşkler çersnde öneml br yer tutan tarım sektörü, doğal kaynak kullanımı le klm değşklğn beslerlerken, kends de bu değşmden etklenmektedr. Tasarım/Metodoloji/Yaklaşım: Çalışmada 2000-2014 yılları arasında GSYİH çnde tarımsal katma değer en yüksek 20 gelşmekte olan ülkeye at karbon emsyonu düzey, tarımsal katma değer, sulanan arazlern oranı, katılımcı demokras, kentleşme, kş başına reel GSYİH, enerj kullanımı ve kent nüfusu verler arasındak lşk Sstem Genelleştrlmş Momentler Yöntem (Sstem GMM) le ncelenmştr. Bulgular: Yapılan amprk analz netcesnde tarımsal katma değer, katılımcı demokras ve enerj kullanımının karbon emsyonu üzernde statstksel olarak anlamlı br etkye sahp olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Özgünlük/Değer: Çalışma, tarım ve klm değşklğ lşksn poltk ekonom değşken le sınayan sınırlı sayıdak araştırmadan brdr
Purpose: The aim of this study is to test empirically the relationship between climate change and agriculture in developing countries within the frame of the political economy. The extreme events related to climate change such as floods, desertification, loss of fertile soil, water scarcity, drought, rising at sea level negatively affect human life economically, politically and socially. As a global public good, implementations of natural environment protection strategies seem to be possible through international cooperation. However, the limited state capacity of many developing countries’ do not allow this cooperation. One of the factors preventing this cooperation is the production structure of developing countries. As a matter of fact, the agriculture sector, having great importance of the production, consumption and distribution relations of developing countries, feeds climate change with the use of natural resources and effected by these changes too.Design/methodology/approach: In this context, the relationship between carbon emission levels, agricultural value added, irrigated agricultural land, participatory democracy, urbanization, reel GDP percapita and energy use data belonging to twenty developing countries having the highest agricultural value added between 2000-2014 is examined by the System Generalized Moments Method (GMM-sys).Findings: The agricultural value added and participatory democracy and energy use have statistically significant effect on carbon emission.Originality/value: The study is one of the research that tests the relationship between agriculture and climate change with the political economy variable.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Politik ekonomi, İklim değişikliği, Sistem GMM

Kaynak

Tarım Ekonomisi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

26

Sayı

1

Künye