Ahmet b. Hanbel'in Müsnedi'nde Bilâl b. Rebâh el-Habeşî rivâyetlerinin değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmamızda Ahmet b. Hanbel'in Müsned adlı eseri çerçevesinde Hz. Peygamber'in (s.a.s) güzîde sahâbîlerinden olan İslâm'ın müezzini Bilâl b. Rebâh elHabeşî ve rivâyetleri ele alınmıştır. Bu bağlamda kavramsal çervede genel bilgiler verilerek onun hayatı, bir sahâbî olarak hadîs rivâyetindeki konumu ve Müsned'de bulunan rivâyetlerinin incelenmesine geçilmiştir. Araştırmada ele alınan rivâyetlerin isnâd ve metinleri değerlendirilmiştir. Söz konusu rivâyetlerin hadîs usûlü açısından konumları belirlenmiştir. Ayrıca rivâyetlerin isnad ve metin açısından değerlendirilmesi yapıldıktan sonra fıkhî hükümlere etkisi olup olmadığı ele alınmıştır. Bu kapsamda büyük çoğunluğu fıkıhla alakalı olan rivâyetlerin muhteva açısından durumları tespit edilmiştir. Neticede bu rivâyetlerin İslam alimleri tarafından fıkhî hükümlerde delil olarak kullanılıp kullanılmadığı ortaya çıkarılarak bir sonuca ulaşılmıştır.
In this study, Ahmet b. Within the framework of Hanbel's Müsned Hz. The blessed one of the Prophet's (pbuh) companions, Islam Bilal b. Rebâh al-Habeşî and his narrations are discussed. In this context by giving general information in conceptual framework his life his position in hadith narration as a Companion and his narrations in Musnad have been started. The reports and texts of the narrations handled in the research were evaluated. The positions of these narrations in terms of hadith method have been determined. After evaluating these narrations in terms of isnad and text, it is discussed whether they have an impact on fiqh provisions. In this context the status of the narrations, which are mostly related to fiqh in terms of content were determined. As a result, a conclusion was reached by revealing whether these narrations were used as evidence in Islamic judgments by Islamic scholars.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hadîs, Ahmet b. Hanbel, Müsned, Rivâyet, Bilâl b. Rebâh, Hadîs, Ahmet b. Hanbel, Müsned, Rivâyet, Bilâl b. Rebâh, Din, Religion, Ahmed bin Hanbel, Ahmed bin Hanbel, Bilal b. Rebah el Habeşi, Bilal b. Rebah el Habeşi, Hadis, Hadith, Müsned, Musned, Rivayetler, Rumours, Sahabe, Sahabe, İslamiyet, Islam

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye