Lisans Öğrencilerinin Sporda Sürdürülebilirliğe İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği)

dc.authorid0000-0002-4543-4123en_US
dc.authorid0000-0001-6987-3609en_US
dc.authorid0000-0002-7056-3146en_US
dc.contributor.authorYüce, Ali Serdar
dc.contributor.authorEskiyecek, Canan Gülbin
dc.contributor.authorÇiftçi, İsa
dc.contributor.authorTan, Çetin
dc.contributor.authorSavucu, Yüksel
dc.contributor.authorTürkmen, Aybala
dc.date.accessioned2021-06-15T10:37:11Z
dc.date.available2021-06-15T10:37:11Z
dc.date.issued2018en_US
dc.departmentMAÜ, Yüksek Okullar, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümüen_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin sporda sürdürülebilirliğe ilişkin görüşlerinin tespit edilmesi ve bazı değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırma grubunu Fırat Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören ve rastgele yöntemle seçilmiş olan 643 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, Koçak ve ark. (2015) tarafından geliştirilen 35 maddelik 6 alt boyuttan oluşan (Sosyal, Bireysel, Katılım, Ekonomik, Örgütsel ve Çevresel Boyut) 5’li Likert ölçekli “Sporda Sürdürülebilirlik Ölçeği (SSÖ)” kullanılmıştır. Ölçekten elde edilen verilerin SPPS 22.0 programı ile frekans ve yüzdelik hesaplanmaları yapılmıştır. İstatistiksel analizlerde; ikili karşılaştırmalar için t testi, çoklu karşılaştırmalar için ise ANOVA testi kullanılmıştır (p<0.05). Araştırmada lisans öğrencilerinin ölçeğe ilişkin ortalamalarının 3.83 olduğu yani sporda sürdürülebilirliğe ilişkin olumlu tutum sergiledikleri tespit edilmiştir. Ayrıca lisans öğrencilerine ait demografik ve sosyo-ekonomik değişkenlerin (cinsiyet, yaş, mezuniyet, yaşadığı yer, anne ve baba eğitim durumu, lisansa sahip olma vb.) ölçek alt boyutları ile karşılaştırmalarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir (p<0.05). Araştırma sonucunda spor bilimleri fakültesinde lisans öğrenimi gören öğrencilerin sporda sürdürülebilirliğe ilişkin olumlu tutum sergiledikleri belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to determine the opinions of undergraduate students studying in faculty of sports sciences regarding the sustainability in sports and to analyze it by some variables. The research population is composed of the students studying in Fırat University Faculty of Sports Sciences and randomly selected 643 students. 5-point Likert scaled “Sustainability in Sports Scale (SSS)” developed by Koçak et al. (2015) and composed of 35 items and 6 sub-dimensions (Social, Individual, Participatory, Economic, Organizational and Environmental Dimensions) was used as data collection tool. Frequency and percentage calculations of data obtained from the scale were performed with SPPS 22.0 program. T test was applied for paired comparisons and ANOVA was used for multiple comparisons to means in statistical analyses (p<0.05). It has been determined that the means of undergraduate students regarding the scale is 3.83, which indicates that they exhibit positive attitudes towards sustainability in sports. It has also been observed that there are statistically significant differences in comparisons of demographic and socio-economic variables of undergraduate students (gender, age, graduation, place of residence, educational background of parents, having a bachelor’s degree etc.) when compared to the sub-dimensions of the scale (p<0.05). At the end of the study, it has been determined that students who undergraduated study in the faculty of sports sciences have a positive attitude towards sustainability in sport.en_US
dc.identifier.citationYÜCEL A. S,ESKİYECEK C. G,ÇİFTÇİ İ,TAN Ç,SAVUCU Y,TÜRKMEN A (2018). Lisans Öğrencilerinin Sporda Sürdürülebilirliğe İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği). Mukaddime, 9(2), 261 - 292. Doi: 10.19059/mukaddime.460781en_US
dc.identifier.doi10.19059/mukaddime.460781en_US
dc.identifier.endpage292en_US
dc.identifier.issn1309-6087
dc.identifier.issn1309-6087
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage261en_US
dc.identifier.trdizinid396922en_US
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXprMk9USXlNZz09/lisans-ogrencilerinin-sporda-surdurulebilirlige-iliskin-goruslerinin-degerlendirilmesi-firat-em-universitesi-em-ornegi-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.19059/mukaddime.460781
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/2535
dc.identifier.volume9en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherMukaddimeen_US
dc.relation.ispartofMukaddimeen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSürdürülebilirlik, Spor, Öğrenci, Sosyo-Ekonomien_US
dc.subjectSustainability, Sports, Student, Socio-Economicen_US
dc.titleLisans Öğrencilerinin Sporda Sürdürülebilirliğe İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği)en_US
dc.title.alternativeAssessment of The Opinions of Undergraduate Students on Sustainability in Sports (Fırat University Example)en_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
192e649e-8123-42cc-9ce6-555babb20741.pdf
Boyut:
1.13 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Araştırma Makalesi
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: