YEMEK VE SEYAHAT PROGRAMLARININ DESTİNASYON İMAJI VE DESTİNASYON SEÇİMİNE ETKİSİ

Küçük Resim Yok

Tarih

2016-12

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Turistik destinasyon imajlarının güçlendirilmesinde ve hedef pazarlarda destinas-yona yönelik farkındalık yaratılmasında yeni yaklaşım ve stratejiler kullanılmakta-dır. Bu bağlamda destinasyona yönelik farkındalık yaratılmasında, yemek ve seya-hat içerikli programlar önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı televizyondaki yemek ve seyahat programlarının hedef kitle üzerindeki destinasyon imajına ve bu programların ziyaret yeri seçiminde ne kadar etkili olduğunun belirlenmesidir. He-def kitlenin seyahat programlarında yer alan destinasyonlara yönelik tutumlarını, algılarını, eğilimlerini ve grup üyeleri arasındaki etkileşimi ortaya koymak amacıy-la odak grup yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular hedef kitlenin yemek ve seyahat programlarında gördükleri destinasyonları ziyaret etme isteklerinin yüksek olduğunu göstermiştir. Bu stratejinin Türkiye’deki destinasyonlar tarafından etkin bir şekilde uygulanması durumunda, destinasyonlar kendilerini çok daha kolay bir şekilde tanıtabilecekler ve mevcut örneklerde olduğu gibi pazardaki paylarını artı-rabileceklerdir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Yemek ve Seyahat Programları, Destinasyon, Destinas-yon İmajı .

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye