LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINI ETKİLEYEN ÖĞRETMEN TUTUM VE DAVRANIŞLARI: NİTEL BİR ANALİZ

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Akademik başarı, belirli bir programın sonucunda öğrencinin program hedeflerine ilişkin gösterdiği yeterlilik düzeyidir. Öğrencinin akademik başarısını etkileyen çok sayıda faktör vardır. Bu faktörlerin başında sınav sistemi, okul kültürü, sosyo-ekonomik yapı, aile, öğretmen tutum ve davranışları gelmektedir. Öğretmen, öğrenme öğretme sürecinin gerçekleşmesinde ve sınıf yönetiminde temel belirleyici olduğu için tutum ve davranışları öğrenciler üzerinde etkili olmaktadır. Bu amaçla akademik başarıda önemli bir yere sahip olan öğretmenlerin görüşlerini almak ve bu görüşlere dayalı değerlendirme yapmak önem arz etmektedir. Araştırmanın amacı, öğretmen görüşlerine göre lise öğrencilerinin akademik başarısını etkileyen faktörleri tespit etmek ve bu konuda çözüm geliştirmektir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Mardin İli Artuklu merkez ilçede görev yapan 23’ü kadın, 27’si erkek toplam 50 lise öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler, içerik analizine tabi tutulmuştur. Verilerin çözümlenmesinde Maxqda 11 veri analizi programından yararlanılmıştır. Analizler sonucunda çıkan sonuçlara göre temalar oluşturulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, akademik başarıyı etkileyen öğretmen tutum ve davranışlarına örnek olarak öğrenciye ilgi gösterme, model olma, dersini sevdirme, öğrenciyi sevme, öğrenciyi güdüleme şeklindedir. Akademik başarısızlığın öğretmenden kaynaklanan nedenlerine ilişkin olarak öğretmenin kendisini yenilememesi, mesleki yetersizlik ve sorunu farklı kişi ve yerlerde arama şeklindedir. Araştırma kapsamında öğretmenler, öğrencilerin akademik başarılarının artırılması için etkinlik temelli çalışmaların yapılması, müfredatın sadeleştirilmesi, öğrenci ile olumlu ilişkilerin kurulması,öğrenciye sorumluluk verilmesi ve günlük ders saat sayısının düşürülmesi şeklinde önerilerde bulunmuşlardır
Academic achievement is the proficiency level students reach at the end of a certain programme as specified by programme objectives. There are numerous factors influencing students’ academic achievement with testing, school culture, socio-economic structure, family, teacher attitudes and behaviours among the leading ones. Teacher attitudes and behaviours have an impact on students as teachers are the main determining factor in the execution of learning and teaching, and classroom management. Hence, it is significant to explore and analyse teachers’ beliefs who substantially influence academic achievement. This study aims to establish the factors that impact on high-school students’ academic achievement based on teachers’ beliefs, and to offer suggestions. This qualitative study used case study design. The participants are 50, 23 women and 27 men, teachers who were working in 2017-2018 academic year in different high-schools in Artuklu District of Mardin Province, Turkey. The data was fed into Maxqda 11 qualitative data analysis software for content analysis. Recurring themes were specified based on analysis results. The teacher attitudes and behaviours that analysis results found to influence students’ academic achievement are showing interest in students, setting an example, popularising the lesson, caring for students, and motivating students. Failing to update, professional inadequacy, and attributing blame to external factors were found to be teacher internal factors influencing academic failure. The study offers the following suggestions to improve students’ academic achievement: doing activity-based classwork, simplifying the curriculum, developing positive relationships with students, assigning students responsibility, and reducing the daily number of classes.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Akademik başarı, öğretmen tutumları, lise öğrencileri, Academic achievement, teacher attitudes, high-school students

Kaynak

Turkish Studies - Educational Sciences

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

14

Sayı

3

Künye

ÖZDAŞ F (2019). LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINI ETKİLEYEN ÖĞRETMEN TUTUM VE DAVRANIŞLARI: NİTEL BİR ANALİZ. Turkish Studies - Educational Sciences , 14(3), 755 - 772. Doi: 10.29228/TurkishStudies.22668