Yönetişim Kriterlerinin Yurtiçi Orijinal Göstergelerine Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Analiz

Küçük Resim Yok

Tarih

2017-10-01

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

PESA

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Sermaye hareketlerinin ekonomik büyüme üzerinde yarattığı etkiler literatürde çokça tartışılmaktadır.Ekonomik gelişme için gereken yatırımları yapmak amacıyla borçlanmaya ihtiyaç duyan yükselen piyasa ekonomileri, borçlanma düzeyleri ve borç bileşimleri nedeni ile önemli makroekonomik ve sosyal maliyetleri olan finansal krizlerle karşı karşıya kalmışlardır. Finansal krizlerin nedenini araştıran çalışmalar, ortaya koydukları teorik çerçeve ve kavramsallaştırma ile birlikte birçok ampirik analize dayanmaktadır. Bu kavramsallaştırmalardan biri de "orijinal günah"dır. Orijinal günah, bir ülkenin uluslar arası piyasalarda kendi parası cinsinden sabit faizle ve uzun dönemli borçlanamaması durumunda ortaya çıkar. Literatürde genel ilgi uluslararası orijinal günah ve makroekonomik değişkenler üzerindeki ilişkiyi ampirik olarak sınamak üzerinedir. Yurtiçi orijinal günah yani ülkenin iç piyasalardan uzun vadeli ve sabit faizli borçlanmamasının nedenleri üzerine yapılan çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Ayrıca finansal krizleri doğuran makroekonomik göstergeler yanında şeffaflık, hesap verilebilirlik, yozlaşma, hukuk devleti gibi değişkenleri kapsayan yönetişim ilkelerinin etkileri de ilgi uyandırmaktadır. Bu çalışmanın amacı 2003-2015 yılları arasında Türkiye’nin yurtiçi orijinal günah endeksi ile yönetişim göstergeleri arasındaki nedensellik ilişkisini Hacker and Hatemi-J (2006) tarafından ortaya atılan kaldıraçlı bootstrap tekniğiyle düzeltilmiş MWALD testi ile analiz etmektir. Yapılan analiz sonucunda, yurtiçi orijinal günahtan hukuk devleti olgusuna ve yönetim etkinliğinden yurt içi orijinal günaha doğru tek yönlü nedensellik olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Orijinal günah, sermaye hareketleri, kurumsal yapı, MWALD testi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye