GASTRONOMİ TURİZMİNİN GELİŞİMİNDE MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ

Küçük Resim Yok

Tarih

2018-12-29

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

UBAK Publications

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Turizm hareketleri, dünya genelinde giderek atıĢ göstermekte ve turizm gelirlerinden daha fazla pay almak isteyen ülkeler turizm faaliyetlerini çeĢitlendirerek rekabet üstünlüğü yaratmaya çalıĢmaktadırlar. Turizmin çeĢitlendirilmesi kapsamında yeni trendler arasında gastronomi turizmi de yer almaktadır. Kültürlerin etkisinde kalan yemek alıĢkanlıkları ve yemekler zamanla turizm ürünü haline gelerek gastronomi turizmi açısından değerlendirilmektedir. Ġnsanların seyahatleri esnasında destinasyonların yöresel yemeklerine olan ilgileri giderek artmakta ve destinasyonların tercih edilmesinde önem kazanmaktadır. Kültür turizminde insanlar farklı kültürleri tanımak ve görmek istemektedirler. Gastronomik unsurlar da kültürden etkilendiğinden farklı kültürlere ait mutfakları da tanımak ve yemekleri tatmak istenmektedir. Tüm bu unsurlardan dolayı destinasyonlar da yöresel yiyecek ve içecek ürünlerini tescillemekte ve koruma altına almaktadırlar. Bu açıdan incelendiğinde gastronomi turizmi, diğer turizm çeĢitlerini desteklemesi, turizm gelirlerini artırması, istihdam sağlaması, baĢka mutfak kültürü olmak üzere kültürel değerlerin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önem kazanmaktadır. Bir birinden farklı kültürleri bünyesinde barındıran Mardin‘in bu özelliğini yemek kültürüne de yansıtması nedeniyle araĢtırma alanı olarak seçilmiĢtir. Çok kültürlülüğün turizm potansiyeli olarak değerlendirilmesi kente turizm açısından rekabet üstünlüğü sağlayabilecektir. Çalışmanın sonuç kısmında, Mardin‘in yerel yemeklerinin tanıtımına katkı sağlayacağı ve yerel yöneticilerin bu amaca yönelik stratejiler geliştirmelerine fayda sağlaması beklenmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Gastronomi Turizmi, Mutfak Kültürü, Mardin

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye