Yapılandırmacı öğrenme paradigması ilkeleri açısından ilköğretim okullarında öğretmen denetimi uygulamalarının değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışmada, müfettiş ve öğretmen görüşlerine dayalı olarak ilköğretim okullarında yapılandırmacı öğrenme paradigması ilkeleri açısından öğretmen denetimi uygulamalarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada hem nicel hem de nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Nicel yöntem kapsamında araştırmacı tarafından geliştirilen ölçek, nitel yöntem kapsamında ise odak grup görüşmesi ve doküman incelemesi teknikleri kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde parametrik ve parametrik olmayan analiz teknikleri kullanılmıştır. Çalışmanın/örneklemi nicel boyut için Şanlıurfa il merkezindeki 367 öğretmen ve 42 ilköğretim müfettişinden, nitel boyut için ise Şan hur fa il merkezindeki 12 öğretmen ve 12 ilköğretim müfettişinden oluşmuştur. Nitel verilerde ise içerik analizi yapılmıştır. Müfettiş görüşlerine göre, ilköğretim müfettişleri öğretmen denetiminde yapılandırmacı öğrenme paradigması ilkeleri açısından öğretmen denetiminin beş boyutuna da çoğu zaman dikkat etmektedirler. Öğretmen görüşlerine göre ise ilköğretim müfettişleri öğretmen denetiminde, ''Öğretmenin yönetimsel görevleriyle ilgili etkinlikler, öğrenmeye özendirme etkinlikleri, öğretimi planlama ve öğrenme ortamını düzenleme etkinlikleri" boyutlarına çoğu zaman, "Beceri geliştirme ve değerlendirme etkinlikleri, düşünmeyi geliştirme etkinlikleri" boyutlarına ara sıra dikkat etmektedirler. Öğretmen denetiminde; denetim süreci, müfettişlerin görev alanları ve denetim mevzuatı boyutlarında çeşitli sorunların olduğu sonucuna ulaşılmıştır
The purpose of study is to evaluate the teacher supervision practices in terms of constructivist learning paradigm principles in the primary schools based on the opinions of the supervisors and the teachers. Both quantitative and qualitative research methods were used in the study. As quantitative method, the scale which was developed by the researcher and as qualitative method the focus group interview and document analysis techniques were used. Parametric and non-parametric analysis techniques were used İn the analysis of quantitative data. The sample of the study is consisted of 367 teachers and 42 primary education supervisors so as to collect quantitative data and 12 teachers and 12 primary education supervisors for qualitative data, all of which work in Şanlıurfa city central district. Content analysis was applied to the qualitative data. According fo supervisors' opinions, the primary education supervisors usually observe five dimensions of teacher supervision in terms of constructivist learning paradigm principles on the supervision of teachers. On the other hand according to teachers' opinions, the primary education supervisors usually observe these dimensions; the activities related to the teacher's administrative tasks, the activities of planning the instruction and organizing the learning environment, the activities of encouraging the learning. However, they sometimes observe these dimensions; the activities of skill development and evaluation, the activities of improving the thinking. The results show that there are some problems in supervision processes, supervisory duties and supervision laws and regulations in teacher supervision.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Kaynak

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

43

Künye

Yıldırım, M. C. & Demirtaş, H. (2012). YAPILANDIRMACI ÖĞRENME PARADİGMASI İLKELERİ AÇISINDAN İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖĞRETMEN DENETİMİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ . Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 43 (43) , 495-507 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hunefd/issue/7795/102049