İhvân-ı Safâ’da Ontolojik Uyum-Teleolojik Bağlam

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada temel amacımız İhvân-ı Safâ’da ontolojik uyumu teleolojik bağlamda ele almak ve tartışmaktır. Uyum, büyük oranda sayılar, harfler ve müzik konularında karşımıza çıkan oran, orantı ve harmoniyle kavramsal çerçevesini bulmaktadır. Bu bağlamda öncelikle İhvân-ı Safâ’da oran, orantı ve bu kavramların uyumla ilişkisini ortaya koymaya çalıştık. Ortaya çıkan uyum çerçevesini Allah’ın varlıklara yerleştirmiş olduğu gaye, nizam, düzen ve amaç bağlamında İhvân’dan örnek ve açıklamalarla göstermeye gayret ettik. İhvân-ı Safâ’da ayüstü ve ayaltı âlemdeki tüm varlıklarda teleolojik bağlamda ontolojik bir uyumun varlığı açık bir şekilde görülmektedir. Bu sonuç Pythagorasçı temellerden kaynaklandığı gibi İslam’ın referanslarıyla da oldukça ilgilidir. İhvân’da varlığın gizemlerine ulaşmak, sırlarını keşfetmek ya da hikmetini anlamak için uyum konusunun anahtar bir görev üstlendiğini söylemek mümkündür. Dolayısıyla bu çalışma, İhvân-ı Safâ’nın varlık alanındaki gaye, düzen, nizam ve hikmeti, oran ve uyum üzerinden nasıl izah ettiğini gösterme ve bu çerçeveyle varlığı anlama ve anlamlandırma çabalarını ortaya koyma girişiminde bulunmaktadır.
In this study, our main aim is to examine and discuss the ontological harmony with theological context in Ikhwan al-Safâ. The harmony finds its conceptional border with ratio, proportion and harmony which appear in the subject of the numbers, letters and music to large extent. In this context, first of all we have tried to present ratio, proportion and their relationships with harmony in Ikhwan al-Safâ. We have also tried to show the unveiled framework of harmony in the context of purpose (telos), order, layout and objective which God placed in the existence by examples and explanation of Ikhwan. It has been saliently seen that there is an ontological harmony with theological context in all existence of subluner-World and heavenly-World. This result stems from Pythagoreans foundations and substantially related to Islamic references as well. In Ikhwan al-Safâ, it is possible to declare that the harmony subject takes on a key task to reach mysteries, to explore secrets or to understand wisdom of existence. Therefore this study makes an attempt to show how Ikhwan al-Safâ explain purpose (telos), layout, order and wisdom in the existence over the ratio and harmony, and to propound the efforts of understanding and explaining existence by this framework.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İhvân-ı Safâ, oran, orantı, uyum, teleoloji, İslam felsefesi., Ikhwan al-Safâ, ratio, proportion, harmony, teleology, Islamic philosophy.

Kaynak

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

9

Sayı

19

Künye

BOZKURT B (2018). İhvân-ı Safâ’da Ontolojik Uyum-Teleolojik Bağlam. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 9(19), 27 - 59.